Thông tin bài báo

Tên bài báo: Nghiên cứu nhân giống in vitro lan phi điệp (Dendrobium anosmun Lindl)

Study on in vitro propagation of Dendrobium anosmum Lindl

Tóm tắt: Lan Phi điệp là một trong những loài phong lan rừng có giá trị của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, quả lan Phi điệp được khử trùng bề mặt bằng NaOCl 1% trong 10 phút cho hiệu quả khử trùng tốt. Hạt được gieo trên môi trường MS + 30 g/l sucrose + 7g/l agar nảy mầm tốt, tỷ lệ nảy mầm đạt 81,25%. Hệ số nhân nhanh chồi tốt nhất trên môi trường MS + 30 g/l sucrose + 7g/l agar + 10%(v/v) nước dừa và 1,5 mg/l BAP + 0,2 mg/l NAA sau 12 tuần tạo được 4,71 chồi. Trên môi trường cơ bản MS bổ sung 30 g/l sucrose + 7g/l agar và 0,7 mg/l NAA các chồi in vitro tạo rễ tốt nhất (5,29 rễ/chồi) sau 6 tuần. Cây con được trồng trên giá thể xơ dừa ở chế độ che sáng 50% và tưới nước phun sương sau 6 tuần theo dõi, cây cứng, xanh hơn tỷ lệ sống sót cao.

Dendrobium anosmum Lindl is the valuable wild orchid which cultivated in Vietnam. In this study, fruit of D. anosmum Lindl was sterilized to provide aseptic initial in vitro. The results showed that surface of fruit was sterilized by 1% (v/v) NaOCl solution in 10 minutes for effec tive disinfection. Seeds of orchid shown good germination on MS + 30 grs/l sucrose + 7 grs/l agar. After 12 weeks, capability of in vitro shoot multiplication was the highest (4.71 shoots) on MS + 30 grs/l sucrose + 7 grs/l agar + 10% CW and 1.5 mg/l BAP + 0.2 mg/l NAA. The highest frequency of roots (5.29 roots/shoot) was observed in the MS medium supplemented with 30 grs/l sucrose + 7 grs/l agar and 0.7 mg/l NAA after 6 weeks. Seedlings are grown on coconut fiber at 50% shading mode to light and irrigation misting after 6 weeks more green and hard trees high survival rate.

Tác giả: La Việt Hồng, Nguyễn Thị Hồng Huế
Từ khóa: Dendrobium anosmun Lindl, hạt lan, in vitro, nhân nhanh, tái sinh

Dendrobium anosmum Lindl, immature seeds, in vitro, multiplication, propagation

Vị trí: Tập 168 Tạp chí số 8 Năm 2017
Số lần xem: 1075

Tạp chí đã xuất bản