Thông tin bài báo

Tên bài báo: PHÂN LẬP VÀ SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM GIỐNG NẤM DA BÁO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN

ISOLATION AND PILOT PRODUCTION OF SPAWN OF LENTINUS TIGRINUS MUSHROOM IN THAI NGUYEN UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY

Tóm tắt: Nấm da báo là loại nấm ăn hoang dại ngày càng hiếm gặp, được người dân ưa thích, có tiềm năng phát triển thương mại. Trong nghiên cứu này, giống nấm da báo hoang dại được phân lập và nhân giống tại phòng thí nghiệm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Mẫu nấm da báo được phân lập bằng phương pháp nuôi cấy mô thể quả trên môi trường PDA. Giống nấm được cấy trên tăm bông sau đó cấy lên thóc để tăng tỷ lệ thành công so với phương pháp sản xuất giống nấm truyền thống. Giống nấm được cấy thử nghiệm trên cơ chất tạo thể quả là mùn cưa gỗ tạp. Thể quả nấm da báo hình thành sau 3 tháng nuôi cấy. Từ những kết quả thu được, nấm da báo sẽ được tiếp tục thử nghiệm và tối ưu hóa quy trình nuôi cấy trên những quy mô lớn hơn để trở thành một mặt hàng có giá trị thực tiễn về kinh tế, góp phần tạo thêm công ăn việc làm cho người dân.

Lentinus tigrinus is a wild edible mushroom with delicious taste. In this study, this edible mushroom is domesticated for commercial purpose in the future. The sample is collected from natural environment, isolated by tissue culture on PDA media in laboratory of Faculty of Biotechnology and Food Technology, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry. Mother spawn is produced in cotton swab and subcultured into rice to reduce decay ratio in traditional method. The result shows that Lentinus tigrinus is domesticated successfully. The fruiting body is observed after three months. One hundred percent of mother spawn grow well without decay rice. Conditions for fruiting body formation will be optimized in the future to develop this edible mushroom as a commercial product.

Tác giả: Vi Đại Lâm, Nguyễn Xuân Vũ, Đinh Văn Thiện, Nguyễn Thị Trang, Vũ Đình Hợi, Bùi Thanh Ngọc
Từ khóa: Nấm da báo; phân lập; sản xuất giống nấm; hình thành thể quả; cải tiến quy trình

Lentinus tigrinus; Isolation; Mushroom spawn production; Fruiting body; Process improvement

Vị trí: Tập 180 Tạp chí số 4 Năm 2018
Số lần xem: 259

Tạp chí mới xuất bản