Thông tin bài báo

Tên bài báo: Nghiên cứu một số đặc tính sinh học của actinomyces phân lập được ở vùng trồng chè tại Thái Nguyên

Investigation some biological characteristics of actinomycetes isolated on the lands of tea in Thai Nguyen

Tóm tắt: Từ 59 mẫu đất trồng chè tại một số khu vực thuộc tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi đã phân lập được 29 chủng xạ khuẩn có hoạt tính kháng nấm, tỉ lệ 49,1 %. Chủng TCn.1; TTr.2 có khả năng ức chế bốn chủng nấm thử nghiệm và có hoạt tính mạnh với nấm gây bệnh đốm nâu, đốm xám ở lá chè. Các chủng xạ khuẩn TCn.1 và TTr.2 phân lập được có đặc điểm sinh học tương đồng với chi Streptomyces. Chủng xạ khuẩn TCn.1 thích hợp với môi trường có bổ sung 1,0 % NaCl và chủng TTr.2 là 0,5 %, khi nồng độ NaCl cao hơn từ 7,0% trở lên thì cả hai chủng đều không sinh trưởng được; chúng đều có khả năng sinh trưởng ở nhiệt độ từ 20 - 40 oC và nhiệt độ thích hợp để sinh trưởng tốt là từ 30 - 35 oC.

From 59 samples of lands of tea in some areas of Thai Nguyen province, 29 strains of antifungy of Actinomycetes have been isolated, rate 49,1%. Strains Actinomycetes TCn.1 and TTr.2 have had abilities for inhibition all four fungy strains experiment and strong ability for fungies that cause brown spot, gray spot diseases on tea leaves. Strains of Actinomycetes TCn.1 and TTr.2 isolated have biological characteristics similar as Streptomyces spp.. Optimum NaCl concentration for growing of TCn.1 and TTr.2 are 1 and 0.5% respectively, when NaCl concentration was higher from 7,0% above then all two strains did not growth; they have had growth abilities in temperature from 20-40oC and the suitable temperature for good growth ware from 30-35oC.

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyên, Đỗ Bích Duệ, Phạm Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Mạnh Cường
Từ khóa: Kháng nấm, bệnh trên chè, xạ khuẩn, thích hợp, sinh trưởng

Antifungy, Tea diseases, Actinomycetes, Suitable, Growth

Vị trí: Tập 168 Tạp chí số 8 Năm 2017
Số lần xem: 37

Tạp chí đã xuất bản