Thông tin bài báo

Tên bài báo: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN CỦA LAN THẠCH HỘC TÍA (Dendrobium officinale Kimura et migo) TẠI PHIA ĐÉN, NGUYÊN BÌNH, CAO BẰNG

RESEARCH ON IMPACTS OF DENSITY AND FERTILIZATION TO GROWTH OF DENDROBIUM OFFICINALE KIMURA ET MIGO IN PHIA DEN VILLAGE, NGUYEN BINH DISTRICT, CAO BANG PROVINCE

Tóm tắt: Lan Thạch hộc tía (Dendrobium officinale Kimura et Migo) hay còn gọi là Thạch hộc thiết bì, Thạch hộc gỉ sắt thuộc chi lan Thạch hộc, họ lan Orchidaceae) [1] là một cây dược liệu rất quý, mọc ở vùng cao núi đá, nhiệt đới, á nhiệt đới. Để sản xuất được Thạch hộc tía có năng suất cao và hiệu quả thì cần có các nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trồng trọt cụ thể, trong đó mật độ và phân bón là những biện pháp kỹ thuật quan trọng giúp cho cây sinh trưởng khỏe, năng suất cao và chất lượng tốt. Nghiên cứu về mật độ trồng lan Thạch hộc tía trong điều kiện nhà lưới tại Phia Đén, Cao Bằng cho thấy: Ở mật độ 44 cây/m2 tương đương với khoảng cách trồng 14 cm x 16 cm, cây lan Thạch hộc tía sinh trưởng tốt nhất so với các mật độ khác, sau 05 tháng trồng, chiều cao cây đạt 8,3 cm; số lá 8,8 lá; đường kính thân 0,43 cm; số chồi đạt 0,63 chồi. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá cho lan Thạch hộc tía cho thấy, CT4 phun Growmore có tác dụng giúp lan Thạch hộc phát triển chiều dài thân, số lá và đường kính thân hơn các loại phân bón lá khác.

Researching density for growing the Dendrobium officinale Kimura et migo in Net House at Phia Den, Nguyen Binh district, Cao Bang province showed: The density of 44 plants/m2 corresponds to 14 cm x 16 cm distance, Dendrobium officinale Kimura et migo is the best grown up than other densities, after five months of planting, heigh of trees reached 8.3 cm; leaf number is 8.8; body diameter is 0.43 cm; number of shoots reached 0.63. The results researching the effect of some type foliar fertilizers to Dendrobium officinale Kimura et migo showed: CT4 Growmore sprayed works well to help the Dendrobium officinale Kimura et migo to grow up body length. Number of leaves and body diameter are more than others.

Tác giả: Nguyễn Thế Cường, Lê Sỹ Lợi, Trần Minh Hòa
Từ khóa: Thạch hộc tía, mật độ, phân bón, sinh trưởng, nhà lưới, Phia Đén

Dendrobium officinale Kimura et migo, density, fertilizer, growth, nethouse, Phia Den village

Vị trí: Tập 180 Tạp chí số 4 Năm 2018
Số lần xem: 114

Tạp chí mới xuất bản