Thông tin bài báo

Tên bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM TRỒNG ĐẾN THỜI GIAN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA GIỐNG HOA LILY ROBINA TẠI HÀ GIANG - VỤ ĐÔNG NĂM 2014

EFFECT OF PLANTING PERIOD ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF ROBINA LILIUM CULTIVAR IN HA GIANG PROVINCE- WINTER SEASON 2014

Tóm tắt: Trồng hoa lily Robina tại Hà Giang ở các tháng 10, 11, 12 vụ Đông đều thích hợp, cây sinh trưởng, phát triển khỏe, cho chất lượng hoa tốt, độ bền hoa cao, tỷ lệ hoa hữu hiệu đạt trên 90%. Nhiệt độ cao ở tháng 10 giúp củ mọc mầm nhanh, thời gian sinh trưởng ngắn. Tỷ lệ mọc mầm củ giống Robina đều đạt 100%. Thời điểm trồng ngày 20/11 có giá bán cao ở cả 3 loại cành: Loại 1, loại 2 và loại 3 so với thời điểm trồng ngày 20/10 và 20/12, đồng thời số lượng cành loại 2 cũng đạt cao nhất là 81 cành/6 m2. Do vậy, năm 2014 thời điểm trồng ngày 20/11 phù hợp đối với giống hoa lily Robina ở Hà Giang, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Robina lilium cultivars are adaptably cultivated in Ha Giang province from October to December, and performed good growth and development with high flower quality and more than 90% flower ratio. High temperature in October promoted the bulbs to emerge earlier and have short growing period. The first, second and third class plants which were planted in November 20th have higher price compared to those plants planted in October 20th and December 20th. Number of second class plants were also highest (81 plants/6 m2). Thus, in 2014 the most favorable planting period for Robina lilium cultivar in Ha Giang was November 20th.

Tác giả: Đào Thanh Vân, Nguyễn Tú Huy, Đào Thị Thanh Huyền
Từ khóa: Hà Giang; Lily; phát triển; Robina; thời điểm trồng; sinh trưởng

Development, growing, growing season, Ha Giang, Lily Robina

Vị trí: Tập 180 Tạp chí số 4 Năm 2018
Số lần xem: 274

Tạp chí mới xuất bản