Thông tin bài báo

Tên bài báo: Nghiên cứu một số tính chất chức năng của chitosan khối lượng phân tử thấp tạo ra từ chitosan thông thường

Study on the functional properties of chitosan low molecular weight formed from native chitosan

Tóm tắt: Chitosan khối lượng phân tử thấp được tổng hợp theo phương pháp của Liu et. al. (2006) sau các khoảng thời gian thủy phân khác nhau thu được chitosan có khối lượng phân tử dao động từ 9,5-10,4 kDa, mức độ diacetyl hóa thay đổi không đáng kể khoảng 97±0,5%. Các màng tạo ra từ CTSLMW đều có tính tan và hút ẩm lớn hơn 50%, chitosan có khối lượng phân tử 10,4 kDa có tính tan và tính hút ẩm thấp nhất. Chitosan có khối lượng phân tử 10,4 kDa có khả năng kháng nấm mốc Penicillium expansum tốt nhất (nồng độ ức chế tối thiểu nấm mốc P. expansum là 0,5% trên môi trường lỏng và 1% trên môi trường rắn). Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian kháng nấm mốc P. expansum cho thấy chitosan có khối lượng phân tử 10,4 kDa có thời gian xử lý ngắn nhất là 22 giờ, ở nồng độ ức chế tối thiểu thấp nhất là 0,75%.

The purpose of this study was to synthesize and investigate some of the functional properties of chitosan low molecular weight (CTSLMW) forming from native chitosan. Chitosan low molecular weight was synthesized under Liu et al (2006) method, after different hydrolysis periods of time chitosans had molecular weight ranging from 9.5 to 10.4 kDa, deacetylation degree changing insignificantly at 97 ± 0.5%. Films forming from CTSLMW have water solubility and water vapour permeability at over 50% and chitosan with molecular weight 10,4 kDa has the lowest water solubility and water vapour permeability. Chitosan with molecular weight 10.4 kDa has the best inhibited Penicillium expansum (P. expansum) growth at concentration of 0.5% in liquid midium and 1% in solid medium. Study on the effect of time inhibition on P. expansum mold showed that chitosan with molecular weight 10.4 kDa has the shortest processing time of 22 hours at minimun inhibitory concentration of 0.75%.

Tác giả: Phạm Thị Phương, Nguyễn Văn Bình, Lưu Hồng Sơn, Vũ Thị Mai
Từ khóa: Chitosan, chitosan khối lượng phân tử thấp, Penicillium expansum, nồng độ ức chế tối thiểu, kháng khuẩn.

Chitosan, chitosan low molecular weight, Penicillium expansum, minimum inhibitory concentration, antibacterial.

Vị trí: Tập 168 Tạp chí số 8 Năm 2017
Số lần xem: 3960

Tạp chí đã xuất bản