Thông tin bài báo

Tên bài báo: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG ĐẠM VÀ KALI ĐẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG QUẢ THANH LONG RUỘT ĐỎ H14 TẠI HUYỆN NGUYÊN BÌNH, TỈNH CAO BẰNG

STUDY THE EFFECT OF N2 AND K2O DOSES ON FRUIT YIELD AND QUALITY OF RED DRAGON FRUIT H14 AT NGUYEN BINH DISTRICT, CAO BANG PROVINCE

Tóm tắt: Thí nghiệm được tiến hành trên giống thanh long ruột đỏ H14 4 năm tuổi tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng trong năm 2016. Thí nghiệm gồm 9 công thức về liều lượng đạm và kali được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh với 3 lần nhắc lại. Các chỉ tiêu về đặc điểm quả, chất lượng quả được đo đếm theo dõi. Kết quả nghiên cứu cho thấy công thức 6, bón 450 gam N + 600 gam K2O/trụ cho tỷ lệ đậu quả cao nhất (51,2%), năng suất quả cao nhất (26,19 kg/trụ) và chất lượng quả tốt nhất (12,7 obrix).

The experiment was conducted at Red dragon H14 cultivar four years old in Nguyen Binh distric, Cao Bang province in 2016. The xeperiment consited 9 treatments was desing in random complete block desing with three replicated. The fruit set, fruit paremeter, fruit quality was records. The results showed that treatment 6 with 450 gr N + 600 gr K2O per trellis gave the highest fruit set (51.2%), yield (26.19 kg per trellis as well as fruit quality (12.7 obrix). Therefore, we could be conclusion that treatment 6 greatlly enhances fruit set, yield, and fruit quality of red dragon H14 cultivar.

Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn, Hứa Thị Toàn
Từ khóa: N-P-K; thanh long ruột đỏ; năng suất; chất lượng, Nguyên Bình, H14

N-P-K fertilizer, red dragon fruit, fruit yield, fruit quality, Nguyen Binh, H14

Vị trí: Tập 180 Tạp chí số 4 Năm 2018
Số lần xem: 374

Tạp chí mới xuất bản