Thông tin bài báo

Tên bài báo: Đặc điểm của trình tự vùng ITS phân lập từ cây Bảy lá một hoa

The characteristics of ITS gene region isolated from Paris plants

Tóm tắt: Phương pháp phân loại học phân tử được xây dựng dựa trên sự nhận biết các gen đặc hữu của các taxon sinh vật và các kỹ thuật dựa trên phân tích DNA là phương pháp có hiệu quả cao trong việc định loại và giám định loài. Hiện nay, trình tự vùng ITS của nhân tế bào được xem là một chỉ thị phân tử hữu ích để đánh giá sự phát sinh và mối quan hệ di truyền của các loài thực vật bậc cao. Bài báo này trình bày kết quả sử dụng trình tự vùng ITS để định loại mẫu cây Bảy lá một hoa thu thập tại Lào Cai. Vùng ITS phân lập từ cây Bảy lá một hoa thu thập tại Sapa, Lào Cai có kích thước 676 bp và có quan hệ gần nhất với loài Paris vietnamensis,với độ tương đồng đạt 99%. Mẫu cây Bảy lá một hoa thu tại Sapa, Lào Cai thuộc loài Paris vietnamensis.

Methodology molecular classification is established based on the identification of the endemic genes of the taxon and techniques based on DNA analysis method is highly effective in the classification and identification of the species. Currently, the ITS region of the genome is considered to be a useful molecular marker for assessing the emergence and genetic relationships of higher plant species. This article presents the results of the use of nucleotide sequences of the ITS region to identify the Paris sample collected in Lao Cai. The ITS region from the Paris LC7 collected in Sapa, Lao Cai successfully amplified and is 676 bp in length and the Paris plants in Lao Cai is closely related to Paris vietnamensis, with a similarity of 99%. Sample Paris LC7 collected in Sapa, Lao Cai is Paris vietnamensis species.

Tác giả: Vũ Thị Thu Thủy, Tạ Thị Thu Thương, Chu Hoàng Mậu
Từ khóa: Chỉ thị DNA, giám định loài, Paris, Paris vietnamensis, vùng ITS.

DNA marker , ITS region, Paris, Paris vietnamensis, species identification.

Vị trí: Tập 168 Tạp chí số 8 Năm 2017
Số lần xem: 1001

Tạp chí đã xuất bản