Thông tin bài báo

Tên bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẾ PHẨM SINH HỌC ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA CHÈ HOA VÀNG GIAI ĐOẠN CÂY CON NĂM 2017 TẠI THÁI NGUYÊN

EFFECTS OF SOME BIO-PRODUCTS ON GROWTH OF CAMELLIA PHANIA IN 2017 AT THAI NGUYEN

Tóm tắt: Thí nghiệm được tiến hành với 3 loại chế phẩm sinh học (Vườn sinh thái, Ambio, Vietfarm) trên cây chè hoa vàng (Camellia phanii) giai đoạn 1 tuổi. Kết quả cho thấy cả ba loại chế phẩm đều làm tốc độ tăng trưởng chiều cao cây, đường kính thân, tốc độ ra lá nhanh hơn đối chứng (không bón). Trong đó, chế phẩm vườn sinh thái làm tăng nhanh nhất các chỉ tiêu trên với tốc độ tăng trưởng chiều cao cây đạt 1,04 cm/ tháng, 3,25 cm/tháng, 4,33 cm/tháng tương ứng với 3 giai đoạn 0 - 60 ngày, 60 - 120 ngày, 120 - 180 ngày; sự tăng đường kính thân là 2,6 mm/6 tháng; tốc độ ra lá đạt 1,07 lá/tháng, 1,09 lá/tháng ,1,32 lá/tháng lần lượt của 3 giai đoạn trên. Bên cạnh đó, bón các loại chế phẩm sinh học cho chè hoa vàng đã làm giảm rầy xanh và bệnh chấm xám (cấp 1) so với đối chứng (cấp 2).

The experiment was carried out with 3 kinds of biological products (Eco-garden, Ambio, Vietfarm) on Camellia Phania (1st year). The results show that all three types of growth factors increase tree height, stem diameter, leaf speed faster than control (no fertilizer). In particular, ecological garden products increase fastest in the above criteria with a growth rate of 1.04 cm/ month, 3.25 cm/ month, 4.33 cm/ month corresponding to three stages. 0 - 60 days, 60 - 120 days, 120 - 180 days; the stem diameter increase is 2.6mm/ 6 months; leaf yields reached 1.07 leaves/ month, 1.09 leaves/ month, 1.32 leaves/ month respectively. In addition, the application of bio- preparations for Camellia Phania tea reduced the green leafhopper and gray-scale disease (grade 1) compared with the control (grade 2).

Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh, Phạm Thị Thu Huyền, Hoàng Kim Diệu
Từ khóa: Chế phẩm sinh học, chè hoa vàng, sinh trưởng, sâu bệnh hại, Thái Nguyên

Camellia Phania, growth, bio-product, diseases and pests, Thai Nguyen

Vị trí: Tập 180 Tạp chí số 4 Năm 2018
Số lần xem: 625

Tạp chí mới xuất bản