Thông tin bài báo

Tên bài báo: PHƯƠNG THỨC HUYỀN THOẠI HOÁ NHÂN VẬT TRONG TỬU QUỐC CỦA MẠC NGÔN

THE CHARACTERS OF MYTHOLOGY IN “THE REPUBLIC OF WINE” BY GUAN MOYE

Tóm tắt: Huyền thoại ngày nay không chỉ được coi là một kiểu tư duy, mà đã trở thành một phương thức nghệ thuật thể hiện ý đồ sáng tạo của người nghệ sĩ. Cũng như nhiều tác phẩm khác của Mạc Ngôn, Tửu Quốc mang đậm dấu ấn của phương thức huyền thoại. Bằng cách đa dạng hóa cốt truyện, làm mờ các đường viền hiện thực, đặt nhân vật vào một “thế giới thứ hai” tương đồng với thế giới thực tại, Mạc Ngôn đã huyền thoại hoá thế giới nhân vật của mình, tạo nên sức hấp dẫn và chiều sâu cho tác phẩm. Thế giới nhân vật đầy biến ảo, náo loạn trong Tửu Quốc là hình ảnh chiếu ứng của đời sống xã hội đương thời đầy nỗi đau, tội ác và cũng biến ảo khôn lường. Thế giới nhân vật đầy biến ảo, náo loạn trong Tửu Quốc là hình ảnh chiếu ứng của đời sống xã hội đương thời đầy nỗi đau, tội ác và cũng biến ảo khôn lường.

Nowadays legendary is considered as not only a way of thinking but also a method of arts. Just like other works by Mac Ngon, "Tuu Quoc" has such legendary method. By diversifying the plot, blurring the reality, placing the characters into the "second world" in parallel with the real one, Mac Ngon made a legend out of that world, creating the attraction and the deep meaning for the story. The chaotic world in "Tuu Quoc" is the symbol of the contemporary society which was full of pain, crime and chaos. The chaotic world in "Tuu Quoc" is the symbol of the contemporary society which was full of pain, crime and chaos.

Tác giả: Nguyễn Thị Mai Chanh, Bùi Thuỳ Linh
Từ khóa: Mạc Ngôn, Tửu Quốc, huyền thoại, nhân vật, phương thức nghệ thuật

Guan Moye, The Republic of Wine, mythology, characters, art methodolody.

Vị trí: Tập 170 Tạp chí số 10 Năm 2017
Số lần xem: 384