TỔNG BIÊN TẬP: PGS.TS. Nguyễn Hữu Công

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP: 
PGS.TS. Nguyễn Văn Dự
PHÓ TỔNG BIÊN TẬP: PGS.TS. Trần Viết Khanh
HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

STT Họ và tên Trách nhiệm
1 GS.TS. Đặng Kim Vui Chủ tịch HĐ
2 PGS.TS. Nguyễn Hữu Công Phó chủ tịch trường trực HĐ
3 PGS.TS. Trần Viết Khanh Phó chủ tịch HĐ
4 GS.TS. Đặng Văn Minh Ủy viên
5 GS.TS. Nguyễn Văn Sơn Ủy viên
6 GS.TS. Nguyễn Duy Hoan Ủy viên
7 GS.TS. Lê Thị Thanh Nhàn Ủy viên
8 PGS.TS. Trần Thanh Vân Ủy viên
9 PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn Ủy viên
10 PGS.TS. Đàm Thị Uyên Ủy viên
11 PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà Ủy viên
12 PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh Ủy viên
13 TS. Nguyễn Hồng Liên Ủy viên
14 PGS.TS. Nguyễn Duy Cương Ủy viên
15 PGS.TS. Trần Văn Điền Ủy viên
16 PGS.TS. Nguyễn Đình Mãn Ủy viên
17 PGS.TS. Nguyễn Thị Tính Ủy viên
18 TS. Nguyễn Văn Tảo Ủy viên
19 TS. Lê Hồng Thắng Ủy viên

Tạp chí mới xuất bản