HƯỚNG DẪN THEO DÕI BÀI GỬI

(Dành cho Tác giả)

Để theo dõi bài gửi, Tác giả đăng nhập vào vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký.

(Hình 1)

 

Hình 1. Màn hình đăng nhập dành cho tác giả

Sau đó vào mục Theo dõi bài gửi để xem tình trạng bài gửi như trên hình 2.

Hình 2. Trang thông tin theo dõi các bài báo của tác giả

Để sửa chữa bài theo yêu cầu của tòa soạn hoặc phản biện, vào mục Sửa bài như trên hình 3.

 

Hình 3. Chức năng sửa bài báo

Chọn bài cần sửa chữa trong danh sách và nhấn vào nút Xử lý, sẽ hiện thị như hình 4.

Hình 4. Nhật ký quá trình xử lý bài báo

Tại đây, sẽ hiển thị Nhật ký xử lý bài gửi, tác giả căn cứ vào tình trạng bài báo để tiến hành chỉnh sửa bài báo theo các bước xử lý.

TẠP CHÍ KH&CN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Tạp chí mới xuất bản