QUY ĐỊNH

Tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học và Công nghệ -  Đại học Thái Nguyên

(Ban hành theo Quyết định số 151/QĐ-ĐHTN ngày 24/ 01/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là Tạp chí) gồm: Cơ cấu tổ chức, hình thức hoạt động của Tạp chí, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị, cá nhân tham gia xuất bản Tạp chí; Quy định xét duyệt bài đăng tạp chí và lệ phí nộp bài; Khen thưởng, xử lý vi phạm và Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

2. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia điều hành và xuất bản Tạp chí.

Điều 2. Mục đích của Tạp chí

Tạp chí là cơ quan công bố chính thức kết quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Đại học Thái Nguyên và nhằm mục đích:

1. Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao khoa học và công nghệ của Đại học Thái Nguyên, góp phn phát triển và xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học, phục vụ mục tiêu đào tạo, nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển khoa học, sản xuất và đời sống.

2. Tạo điều kiện trao đổi thông tin khoa học - công nghệ và làm cầu ni giữa khoa học và thực tiễn trong cộng đồng các nhà giáo, nhà khoa học, quản lý và doanh nghiệp trong và ngoài nước.

3. Thông tin kịp thời về các hoạt động khoa học - công nghệ của Đại học Thái Nguyên, tạo điều kiện học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các đơn vị trong và ngoài Đại học Thái Nguyên.

Điều 3. Đối tượng nhận bài của Tạp chí

Tạp chí nhận bài của các nhà giáo, các cán bộ nghiên cứu, học viên cao học, nghiên cứu sinh trong và ngoài Đại học Thái Nguyên.

Nội dung bài báo đăng trong Tạp chí là kết quả các công trình nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn, có giá trị khoa học chưa từng công bố trên các ấn phẩm giấy và online.

Điều 4. Tên gọi, trụ sở, thể thức xuất bản và phát hành

1. Tên gọi, trụ sở

a) Tên tiếng Việt: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN;

b) Tên tiếng Anh: JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY – TNU;

c) Trụ sở Tòa soạn: phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;

d)  Điện thoại: 0280. 3840.288                        Fax: 0280. 3852665;

đ) Email: jst@tnu.edu.vn.

2. Thể thức xuất bản

a) Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và tiếng Anh;

b) Kỳ hạn xuất bản: 18 kỳ/năm;

c) Khuôn khổ: 20cm x 30cm;

d) Số trang: 250 trang;

đ) Số lượng: 200 bản/kỳ;

e) Nơi in: Tại Thái Nguyên.

Điều 5. Trách nhiệm khoa học trong công bố

Hội đồng biên tập sẽ gửi cho các nhà khoa học uy tín liên quan phản biện và quyết định chọn bài đăng trong Tạp chí. Tuy nhiên, các tác giả sẽ chịu trách nhiệm chính về sự chính xác cũng như sai sót của dữ liệu, về các ý kiến, quan điểm, tài liệu trích dẫn trong các bài đăng trong Tạp chí.

Điều 6. Bản quyền bản thảo

Bản quyền bản thảo thuộc về Tạp chí. Mọi sự sao chép, in lại dưới mọi hình thức đều phải được sự đồng ý của Tạp chí.

Chương II

CƠ CẤU TỔ CHỨC, HÌNH THỨC HOẠT  ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ,

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN THAM GIA XUẤT BẢN TẠP CHÍ

Điều 7. Cơ cấu tổ chức

Tạp chí gồm:

a) Tổng biên tập và các Phó Tổng biên tập;

b) Hội đồng biên tập;

c) Thường trực các Ban biên tập chuyên san:

- Nông Lâm - Sinh - Y;

- Khoa học Tự nhiên - Kỹ thuật;

- Khoa học Xã hội - Nhân văn - Kinh tế;

    - Khoa học Giáo dục.

d) Văn phòng Tòa soạn: Thư ký, Biên tập viên/ cán bộ biên tập, hiệu đính kỹ thuật.

Điều 8. Hình thức hoạt động của Tạp chí

1. Tạp chí có tên chính thức là Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, hoạt động theo Giấy phép số 440/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 08/9/2015.

2. Tạp chí bao gồm các lĩnh vực liên quan đến các ngành đào tạo của Đại học Thái Nguyên được tổ chức thành các Chuyên san.

3. Ngoài các số thường kỳ theo Giấy phép, hàng năm, tùy theo yêu cầu thực tế của các đơn vị thành viên, Tạp chí sẽ xin Cục Báo chí cấp giấy phép xuất bản số Đặc san. Cụ thể:

a) Đặc san là các số Tạp chí đặc biệt tập trung công bố những bài báo theo chuyên ngành chuyên sâu hoặc theo chủ đề của các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. Số lượng trang của Đặc san được quy định trong giấy phép cụ thể. Đặc san vẫn phải thực hiện theo đúng quy trình tổ chức bản thảo của Tạp chí và được xem là một số của Tạp chí Khoa học và Công nghệ;

b)  Kế hoạch xuất bản Đặc san sẽ được Tổng biên tập thông qua trong kế hoạch xuất bản Tạp chí hàng năm;

c)  Kinh phí xuất bản Đặc san do đơn vị có yêu cầu xuất bản chịu trách nhiệm và thanh quyết toán theo quy định tài chính hiện hành;

d) Việc phát hành Đặc san ngoài số lượng nộp lưu chiểu sẽ do đơn vị yêu cầu xuất bản quản lý và phát hành.

4. Tài chính, tài sản

a) Tài chính

- Đầu năm, Tạp chí sẽ lập kế hoạch dự toán kinh phí thực hiện trong năm trình Giám đốc Đại học Thái Nguyên phê duyệt;

- Tạp chí thực hiện các nhiệm vụ tài chính theo sự chỉ đạo và phê duyệt của Giám đốc Đại học Thái Nguyên;

- Căn cứ vào nhiệm vụ và kinh phí được giao, Tổng biên tập được chủ động trong việc sử dụng kinh phí phân bổ theo quy định của Nhà nước và của Đại học Thái Nguyên;

- Việc điều chỉnh các khoản mục chi và thanh quyết toán chứng từ thực hiện theo quy định của Nhà nước;

- Tạp chí có tài khoản riêng phục vụ cho các hoạt động tài chính của Tạp chí.

b) Tài sản

Tài sản của Tạp chí do Đại học Thái Nguyên cấp và quản lý.

Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đại học Thái Nguyên

1. Nhiệm vụ

a) Chủ trì và chịu trách nhiệm trước Nhà nước về Tạp chí: Đứng tên Tạp chí, cụ thể là Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, quy định format chung cho tất cả các Chuyên san;

b) Phê duyệt Quy định hoạt động của Tạp chí;

c) Chi phí và quyết toán tài chính theo dự trù kinh phí hàng năm cho việc xuất bản Tạp chí theo quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Thái Nguyên.

2. Quyền hạn

a) Hiệp y với Cục Báo chí và Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập;

b) Bổ nhiệm Hội đồng biên tập; Thư ký và Thường trực các Ban biên tập chuyên san;

c) Quyết định việc khen thưởng và kỷ luật trong hoạt động Tạp chí của Đại học Thái Nguyên.

Điều 10. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng biên tập Tạp chí

1. Về tổ chức

Hội đồng biên tập Tạp chí bao gồm: Tổng biên tập, Phó tổng biên tập, Thường trực Ban biên tập Chuyên san và một số nhà khoa học, nhà quản lý của Đại học Thái Nguyên.

2. Nhiệm vụ

a) Lãnh đạo định hướng khoa học cho Tạp chí;

b) Đề xuất Đại học Thái Nguyên những thay đổi trong hoạt động Tạp chí nhằm mục tiêu nâng tầm khoa học và tăng cường khả năng công bố khoa học cho Tạp chí.

3. Quyền hạn

a) Quyết định định hướng khoa học của Tạp chí;

b) Tham gia vào thành phần chủ chốt của các Ban biên tập Chuyên san (gọi tắt là Thường trực Ban biên tập Chuyên san);

c) Quyết định những vấn đề về nâng cấp và đổi mới Tạp chí (nếu có).

Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng biên tập Tạp chí

1. Tổng biên tập do Giám đốc Đại học Thái Nguyên bổ nhiệm và miễn nhiệm. Tổng biên tập lãnh đạo Hội đồng biên tập thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng biên tập theo các quy định hiện hành của Nhà nước và của Đại học Thái Nguyên.

2. Tổng biên tập là nhà khoa học có trình độ cao, trung thực, khách quan và có uy tín trong tập thể các nhà khoa học theo các lĩnh vực của Tạp chí, có kinh nghiệm, trình độ và năng lực trong hoạt động báo chí.

3. Tổng biên tập được hưởng phụ cấp chức vụ theo quy định hiện hành.

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Lãnh đạo Ban biên tập Chuyên san

1. Nhiệm vụ

a) Đề xuất với Tổng biên tập người phản biện cho từng bài báo căn cứ vào nội dung bài báo hoặc căn cứ vào phần mềm lựa chọn phản biện tự động;

b) Duyệt bản bông trước khi trình Tổng biên tập quyết định xuất bản.

2. Quyền hạn

a) Tham gia Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ;

b) Lãnh đạo thực hiện định hướng chuyên môn cho Chuyên san đã được Hội đồng Biên tập thông qua.

Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Tòa soạn Tạp chí

1. Nhiệm vụ

a) Cập nhật các văn bản chỉ đạo của Nhà nước về hoạt động báo chí, báo cáo với Tổng biên tập và Hội đồng biên tập để thực hiện đúng quy định của pháp luật trong lĩnh vực xuất bản;

b) Tổ chức các cuộc họp Hội đồng biên tập thường niên của Tạp chí tại Đại học Thái Nguyên dưới sự chỉ đạo của Tổng biên tập;

c) Dự trù kinh phí hoạt động theo chỉ tiêu xuất bản đã được Hội đồng biên tập xét duyệt hàng năm và theo quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Thái Nguyên;

d) Giúp Tổng biên tập tổ chức xuất bản Tạp chí theo đúng quy định hoạt động của Tạp chí.

2. Quyền hạn

a) Thực hiện các mối quan hệ ngoại giao với các cơ quan quản lý Báo chí của Trung ương và các Tòa soạn Tạp chí khác trong và ngoài nước theo chỉ đạo của Tổng biên tập;

b) Tham gia các cuộc họp Hội đồng biên tập theo định kỳ;

c) Giám sát các hoạt động tổ chức bản thảo theo đúng quy định của Tạp chí.

Điều 14. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Tòa soạn

 Thư ký Tòa soạn là người giúp việc cho Tổng biên tập, nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký Tòa soạn do Tổng biên tập giao theo quy định hoạt động của Tạp chí và các quy định trong Luật Báo chí hiện hành. Cụ thể:

1. Tham mưu xây dựng kế hoạch xuất bản, nội dung của từng số Tạp chí trình Tổng biên tập và Giám đốc Đại học Thái Nguyên quyết định.

2. Gửi bài và yêu cầu đến phản biện theo ý kiến của Tổng biên tập hoặc lãnh đạo Ban biên tập chuyên san.

3. Theo dõi quá trình phản biện; trả lời tác giả về việc bài viết có được đăng tải hay không và dự kiến thời gian đăng tải cũng như các yêu cầu khác sau khi nhận được kết quả phản biện về chất lượng bài viết; thực hiện chức năng liên lạc giữa tác giả, người phản biện và lãnh đạo Ban biên tập (hoặc Tổng biên tập).

3. Cùng với cán bộ biên tập, hiệu đính kỹ thuật sắp xếp nội dung và yêu cầu theo mục lục Tạp chí đã lập, trình bày hình thức bản thảo các số Tạp chí trình Tổng biên tập duyệt.

4. Cùng với cán bộ biên tập, hiệu đính kỹ thuật giám sát công việc in ấn Tạp chí.

Điều 15. Người phản biện

1. Phản biện các bài gửi đăng Tạp chí là các nhà khoa học ở các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm khoa học và công nghệ trong và ngoài nước; có cùng hướng nghiên cứu với nội dung của bài báo, am hiểu vấn đề mà bài báo quan tâm; có khả năng đánh giá chất lượng công trình nghiên cứu. Ưu tiên lựa chọn những phản biện có uy tín, là tác giả của nhiều công bố khoa học trong, ngoài nước và tham gia thực hiện nhiều công trình nghiên cứu có chất lượng.

2. Người phản biện có nhiệm vụ đánh giá nội dung khoa học của bài viết một cách khách quan, trung thực và đảm bảo thời gian quy định.

3. Ý kiến của phản biện là cơ sở quan trọng về chất lượng khoa học của bài báo giúp cho Tổng biên tập lựa chọn bài đăng Tạp chí.

4. Tạp chí áp dụng quy trình phản biện kín, theo đó người phản biện không được biết thông tin tác giả bài viết và ngược lại.

5. Thù lao phản biện được quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Đại học Thái Nguyên.

Điều 16. Tác giả bài báo

1. Tác giả chịu trách nhiệm chính và trực tiếp trước Tạp chí về nội dung, chất lượng, tính hợp pháp về bản quyền của bài viết.

2. Tuân thủ quy định về thể lệ đăng bài trên Tạp chí; chỉnh sửa bài viết, làm rõ nội dung theo ý kiến của phản biện (nếu có) và các yêu cầu của Văn phòng Tòa soạn, yêu cầu của Tổng biên tập.

3. Tác giả không được cung cấp thông tin liên quan đến mình trong bài viết; không được tìm hiểu hoặc tiếp xúc với phản biện trong quá trình Tòa soạn xử lý bài.

4. Nghiêm cấm hành vi sao chép, sử dụng ý tưởng, kết quả hay câu văn của người khác bất hợp pháp. Phải trích dẫn rõ ràng, chi tiết những câu, đoạn văn được mượn từ các bài viết, tài liệu của tác giả khác. Tác giả phải đảm bảo việc sử dụng các dữ liệu đã được sự đồng ý của cá nhân hay tổ chức sở hữu các dữ liệu này. Đối với các công trình nghiên cứu chưa được công bố mà được sử dụng trong bài viết, tác giả phải cung cấp cho Văn phòng Tòa soạn văn bản đồng ý của cá nhân hay tổ chức là tác giả thực hiện công trình đó.

5. Khi tác giả đã hoàn tất hồ sơ (tức là bài viết được chấp nhận đăng) và gửi về Văn phòng tòa soạn, nếu tác giả có nhu cầu lấy Giấy nhận đăng bài thì đăng ký với Văn phòng tòa soạn, sau 03 ngày Văn phòng tòa soạn sẽ trả kết quả cho tác giả.

6. Tác giả có bài viết đăng trong Tạp chí được tính điểm công trình nghiên cứu khoa học theo quy định, mỗi tác giả được gửi một phụ bản (gồm: Bìa, Tòan văn bài báo, mục lục) (cả bản cứng và file điện tử).

Chương III

QUY ĐỊNH XÉT DUYỆT BÀI ĐĂNG TẠP CHÍ VÀ LỆ PHÍ NỘP BÀI

Điều 17. Các bước xét duyệt

1. Sau khi tiếp nhận bài viết của tác giả, Văn phòng Tòa soạn tiến hành xem xét và rà soát các yêu cầu về nội dung và hình thức. Những bài viết không đúng quy cách của một bài báo khoa học, quá nhiều lỗi chính tả và cú pháp, hoặc chất lượng bài viết quá thấp sẽ bị từ chối và được Tòa soạn thông báo đến tác giả trong vòng bảy ngày làm việc. Những bài đủ điều kiện và tác giả đã đóng kinh phí sẽ được Văn phòng Tòa soạn chuyển đến Trưởng/Phó Ban biên tập chuyên san để đề xuất người phản biện.

2. Trưởng/Phó Ban biên tập chuyên san đề xuất danh sách 03 người phản biện (có thể tham khảo từ phần mềm lựa chọn phản biện tự động).

3. Văn phòng Tòa soạn gửi bài và yêu cầu đến phản biện. Mỗi bài báo có 02 phản biện độc lập.

4. Phản biện gửi nhận xét cho Văn phòng Tòa soạn.

5. Sau khi nhận ý kiến của phản biện, Văn phòng Tòa soạn trình Tổng biên tập quyết định chọn đăng hoặc từ chối bài viết, cụ thể các trường hợp sau đây:

a) Những bài viết tốt, được 02 phản biện đồng ý cho đăng, không phải sửa chữa sẽ được đưa vào danh mục chọn đăng và báo cho tác giả biết;

b) Những bài có chất lượng khá và trung bình, phải sửa chữa thì Văn phòng Tòa soạn gửi ý kiến phản biện cho tác giả để xem xét, chỉnh sửa và giải trình các câu hỏi, bình luận của phản biện về bài viết, đặc biệt là những vấn đề giữa tác giả và phản biện chưa thống nhất. Thời gian từ khi tác giả nhận bài viết để chỉnh sửa đến khi nộp lại cho Văn phòng Tòa soạn tối đa 05 ngày. Bài viết đã chỉnh sửa nộp lại cho Văn phòng Tòa soạn được xử lý như sau:

- Trường hợp sửa chữa không cần gửi lại cho phản biện: Văn phòng Tòa soạn xin ý kiến của Trưởng/Phó Ban biên tập chuyên san hoặc Tổng biên tập về việc tác giả đã sửa đúng theo yêu cầu của phản biện hay không. Nếu đúng sẽ chuyển sang giai đoạn thẩm định để đưa vào danh mục chọn đăng; nếu chưa đúng Văn phòng Tòa soạn gửi lại cho tác giả yêu cầu sửa lại lần cuối (tối đa 02 ngày);

- Trường hợp phải sửa và gửi lại phản biện: Văn phòng Tòa soạn sẽ gửi bài báo đã sửa và giải trình của tác giả đến phản biện; phản biện gửi nhận xét cho Văn phòng Tòa soạn như lần đầu nhận ý kiến phản biện.

c) Những bài chỉ có 01 phản biện đồng ý cho đăng, Văn phòng Tòa soạn gửi bài đến phản biện thứ 3; nếu phản biện thứ 3 đồng ý cho đăng thì bài viết mới được xem xét đưa vào danh mục chọn đăng;

d) Những bài chất lượng không đạt yêu cầu, cả 2 phản biện không đồng ý cho đăng sẽ bị từ chối, Văn phòng Tòa soạn sẽ thông báo cho tác giả qua thư điện tử;

e) Nguyên tắc xuất bản của Tạp chí là theo thứ tự thời gian. Tuy nhiên với những bài báo có chất lượng rất tốt, Tổng biên tập có thể xem xét và ưu tiên xuất bản trước.

6. Văn phòng Tòa soạn tổng hợp và biên tập các bài viết đã được tác giả hoàn thiện sau các lần thẩm định và chuyển sang bước đọc bản bông. Tiếp theo đó trình Trưởng Ban biên tập chuyên san xem xét lần cuối trước khi trình Tổng biên tập duyệt, quyết định bài đăng.

7. Sau khi bài báo được chấp nhận đăng sẽ có thông tin đưa lên trang Web của Tạp chí

8. In ấn, phát hành

Điều 18. Lệ phí nộp bài

1. Lệ phí nộp bài là 500.000 VNĐ/bài. Nếu tác giả rút bài thì sẽ không được hoàn trả lệ phí.

2. Tác giả phải nộp lệ phí trước khi bài được thẩm định. Tác giả có thể nộp trực tiếp tại Văn phòng Tòa soạn hoặc qua tài khoản của Đại học Thái Nguyên: 3901.0000.920.192, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV), chi nhánh Thái Nguyên.

Chương IV

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 19. Khen thưởng

Các cá nhân và đơn vị có thành tích cống hiến trong hoạt động xuất bản Tạp chí được khen thưởng theo quy định khen thưởng của Đại học Thái Nguyên và của các đơn vị thành viên.

Điều 20. Xử lý vi phạm

Các cơ quan và cá nhân tham gia tổ chức xuất bản Tạp chí vi phạm quy định hoạt động của Tạp chí thì tùy theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của Đại học Thái Nguyên và các quy định pháp luật có liên quan.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 21. Hiệu lực thi hành

1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây về hoạt động Tạp chí ở Đại học Thái Nguyên.

2. Những nội dung không quy định trong văn bản này được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 22. Trách nhiệm thi hành

1. Tạp chí, các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Tạp chí để báo cáo Giám đốc Đại học Thái Nguyên xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Tạp chí mới xuất bản