THỂ LỆ GỬI BÀI

 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên thường xuyên nhận đăng những bài báo của cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu và các nhà khoa học... trong và ngoài Đại học Thái Nguyên nhằm công bố kết quả nghiên cứu mới, thuộc mọi lĩnh vực khoa học công nghệ. Dưới đây là thể lệ gửi bài cho Tòa soạn.

1. Tạp chí chỉ nhận đăng những bài báo khoa học chưa công bố trên các báo, tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.

2. Bài báo khoa học có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Tạp chí ưu tiên đăng các bài báo viết bằng tiếng Anh.

3. Bản thảo được gửi trực tuyến thông qua trang web http://jst.tnu.edu.vn. Tác giả cần đăng ký một tài khoản người dùng để gửi bài.

4. Cấu trúc bài báo bao gồm các phần chính như sau:

4.1. Tên bài báo;

4.2. Họ tên (các) tác giả, địa chỉ cơ quan công tác; Email, số điện thoại liên hệ của tác giả chính;

4.3. Tóm tắt: Tối thiểu 100 từ, trình bày ngắn gọn mục tiêu, phương pháp, kết quả chính của nghiên cứu. Dưới mục tóm tắt có "Từ khóa”, gồm tối thiểu 05 từ (cụm từ).

4.4. Giới thiệu/ Đặt vấn đề/ Introduction: Tóm tắt tình hình nghiên cứu trong nước và thế giới, nêu vấn đề tồn tại cần giải quyết.

4.5. Cách tiếp cận/Phương pháp nghiên cứu/ Methods/ Materials: Trình bày phương pháp/cách tiếp cận/phương tiện/cơ sở lý thuyết và nội dung nghiên cứu đã thực hiện.

4.6. Kết quả nghiên cứu và thảo luận/ Results and Discussions.

4.7. Kết luận/ Consclusions/ Remarks

4.8. Lời cảm ơn/ Acknowledgements (nếu có)

4.8. Tài liệu tham khảo/ References

Danh sách tài liệu tham khảo chỉ bao gồm các tài liệu đã được trích dẫn trong bài báo. Sử dụng cách trích dẫn tham chiếu số thứ tự tài liệu được đặt trong ngoặc vuông, danh sách tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự trích dẫn trong bài báo.

     4.9. Thông tin bài báo bằng ngôn ngữ thứ hai

            Cuối bài báo, trình bày các nội dung từ mục 4.1 đến 4.3 bằng ngôn ngữ thứ hai. Bài báo tiếng Việt thì ngôn ngữ thứ hai là tiếng Anh và ngược lại.

5. Hình thức trình bày

Bài báo trình bày trên khổ A4 theo chiều dọcvới các thông số PageSetup cụ thể như sau: Top: 3.1cm, Bottom: 3.1cm, Left: 3.0cm, Right: 2.8cm, Header: 2.85cm, Footer: 2.85cm. Tên bài báo cỡ 12, chữ in đậm; nội dung bài báo cỡ 11; Font chữ Unicode; Line spacing exactly 14pt, Spacing 3pt. 

`Các hình vẽ, bảng biểu, đồ thị phải chính xác, hình ảnh rõ nét. Độ rộng của bảng và hình vẽ bằng độ rộng của cột (7.25 cm), hoặc của trang giấy theo khổ dọc. Nếu bảng và hình vẽ quá lớn có thể trình bày theo trang ngang (Landscape).

Đối với các bài báo được soạn thảo bằng các phần mềm chuyên dụng như Latex, ACD/Chem Sketch hoặc Science Helper for Word cũng trình bày theo khuôn dạng nêu trên (Xem chi tiết trong Template bài báo).
6. Lệ phí thẩm định

Lệ phí thẩm định bài là 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn) cho mỗi bài gửi đăng. Tác giả có thể nộp trực tiếp tại Văn phòng tòa soạn (Nhà T1, Đại học Thái Nguyên), hoặc chuyển tiền vào số tài khoản 3901 0000 920192, Ngân hàng BIDV Thái Nguyên, Chủ tài khoản: Đại học Thái Nguyên.

Sau khi tác giả nộp lệ phí, tòa soạn sẽ chuyển phản biện và phản hồi cho tác giả ngay khi có kết quả phản biện.

Tác giả có thể tham khảo mẫu định dạng đính kèm, các bài viết hướng dẫn định dạng, tham chiếu tài liệu tham khảo tự động và các trợ giúp khác trên trang thông tin của Tạp chí (http://jst.tnu.edu.vn) hoặc liên hệ qua địa chỉ email: tapchikhoahoccongnghe@tnu.edu.vn, hoặc gọi điện tới số điện thoại (Giờ hành chính) 0208 3840 288.
Download mẫu và thể thức viết bài tại đây: Template bài báo.

BAN BIÊN TẬP

Tạp chí đã xuất bản