THỂ LỆ GỬI BÀI

 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên thường xuyên nhận đăng những bài báo của cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu và các nhà khoa học... trong và ngoài Đại học Thái Nguyên nhằm công bố kết quả nghiên cứu mới, thuộc mọi lĩnh vực khoa học công nghệ. Dưới đây là thể lệ gửi bài cho Tòa soạn.

1. Tạp chí chỉ nhận đăng những bài báo khoa học chưa công bố trên các báo, tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.

2. Bài báo khoa học có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Tạp chí ưu tiên đăng các bài báo viết bằng tiếng Anh.

3. Bản thảo được gửi qua email tapchikhoahoccongnghe@tnu.edu.vn hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Tòa soạn.

4. Cấu trúc bài báo bao gồm các phần chính như sau (Tham khảo  Template bài báo).

4.1. Tên bài báo;

4.2. Họ tên (các) tác giả, địa chỉ cơ quan công tác; Email, số điện thoại của tác giả liên hệ;

4.3. Tóm tắt: Tối thiểu 100 từ, trình bày ngắn gọn mục tiêu, phương pháp, kết quả nghiên cứu chính. Dưới mục tóm tắt có “Từ khóa”, gồm tối thiểu 05 từ (cụm từ).

4.4. Giới thiệu/ Đặt vấn đề/ Introduction: Tóm tắt tình hình nghiên cứu trong nước và thế giới, nêu vấn đề tồn tại cần giải quyết.

4.5. Cách tiếp cận/Phương pháp nghiên cứu/ Methods/ Materials: Trình bày phương pháp/cách tiếp cận/phương tiện/cơ sở lý thuyết và nội dung nghiên cứu đã thực hiện.

4.6. Kết quả nghiên cứu và thảo luận/ Results and Discussions.

4.7. Kết luận/ Consclusions/ Remarks

4.8. Lời cảm ơn/ Acknowledgements (nếu có)

4.8. Tài liệu tham khảo/ References

Danh sách tài liệu tham khảo chỉ bao gồm các tài liệu đã được trích dẫn trong bài báo. Sử dụng cách trích dẫn tham chiếu số thứ tự tài liệu được đặt trong ngoặc vuông, danh sách tài liệu tham khảo xếp theo thứ tự trích dẫn trong bài báo.

     4.9. Thông tin bài báo bằng ngôn ngữ thứ hai

            Cuối bài báo, trình bày các nội dung từ mục 4.1 đến 4.3 bằng ngôn ngữ thứ hai. Bài báo tiếng Việt thì ngôn ngữ thứ hai là tiếng Anh và ngược lại.

5. Hình thức trình bày

Dung lượng bài báo không quá 6 trang khổ A4, trình bày theo chiều dọc với các thông số PageSetup cụ thể như sau: Top: 3.1cm, Bottom: 3.1cm, Left: 3.0cm, Right: 2.8cm, Header: 2.85cm, Footer: 2.85cm. Toàn bộ bài báo bài báo dùng font Unicode; tên bài báo cỡ 12, chữ in, đậm. Nội dung cỡ 11; dãn dòng Line spacing exactly 14pt, Spacing 3pt. Vì Tòa soạn Tạp chí sẽ dàn trang và định dạng bài báo, nên tác giả có thể trình bày bản thảo tràn trang. Việc chia cột như Template là để tác giả tham khảo, kiểm tra dung lượng bản thảo.

Thông tin chi tiết xem trên trang web của Tạp chí (http://jst.tnu.edu.vn) hoặc liên hệ qua số điện thoại văn phòng Tạp chí: 0208 3840 288 (trong giờ hành chính).


6. Lệ phí thẩm định

Lệ phí thẩm định bài là 500.000 đồng (Năm trăm ngàn đồng chẵn) cho mỗi bài gửi đăng. Tác giả có thể nộp trực tiếp tại Văn phòng tòa soạn (Nhà T1, Đại học Thái Nguyên), hoặc chuyển tiền vào số tài khoản 3901 0000 920192, Ngân hàng BIDV Thái Nguyên, Chủ tài khoản: Đại học Thái Nguyên.

Sau khi tác giả nộp lệ phí, tòa soạn sẽ chuyển phản biện và phản hồi cho tác giả ngay khi có kết quả phản biện.

Tác giả có thể tham khảo mẫu định dạng đính kèm, các bài viết hướng dẫn định dạng, tham chiếu tài liệu tham khảo tự động và các trợ giúp khác trên trang thông tin của Tạp chí (http://jst.tnu.edu.vn) hoặc liên hệ qua địa chỉ email: tapchikhoahoccongnghe@tnu.edu.vn, hoặc gọi điện tới số điện thoại (Giờ hành chính) 0208 3840 288.
Download mẫu và thể thức viết bài tại đây: Template bài báo.

BAN BIÊN TẬP