Ký hiệu Tập và Số tạp chí từ năm 2020

Từ năm 2020, Tạp chí sẽ thay đổi cách đánh số Tập (Volume) và Số (Issue). Mỗi năm chỉ dùng một (01) ký hiệu Tập (Volume). Ký hiệu tập gồm 3 chữ số, bắt đầu từ số 2, kèm theo hai số cuối của năm. Các số (Issue) của mỗi Tập sẽ được ký hiệu theo số thứ tự tăng dần, bắt đầu từ 01. Các số đặc biệt bằng tiếng Anh được ưu tiên xuất bản sớm.

Tập tạp chí xuất bản năm 2020 có ký hiệu là 220. Số đầu tiên của Tập 220 là số đặc biệt bằng tiếng Anh, chuyên san Khoa học Xã hội - Nhân văn - Kinh tế.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved