Ký hiệu Tập và Số tạp chí từ năm 2020

Từ năm 2020, Tạp chí sẽ thay đổi cách đánh số Tập (Volume) và Số (Issue). Mỗi năm chỉ dùng một (01) ký hiệu Tập (Volume). Ký hiệu tập gồm 3 chữ số, bắt đầu từ số 2 – ký hiệu giai đoạn phát triển thứ 2, sử dụng cách đánh số tập theo thông lệ quốc tế. Hai số cuối ký hiệu số thứ tự của tập, chính là số năm đã xuất bản Tạp chí. Các số (Issue) của mỗi Tập sẽ được ký hiệu theo số thứ tự tăng dần, bắt đầu từ 01. 

Tạp chí xuất bản số đầu tiên vào năm 1996, năm 2020 là năm thứ 25. Do vậy, tập tạp chí xuất bản năm 2020 có ký hiệu là 225. 

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved