Kế hoạch xuất bản 2020

Từ năm 2020, kế hoạch xuất bản các số Tạp chí như sau:

Số 01: Tháng 01; Chuyên san Nông-Lâm-Sinh-Y; Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Việt

Số 02: Tháng 02; Chuyên san Khoa học Tự nhiên-Kỹ thuật; Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Anh

Số 03: Tháng 3; Chuyên san Khoa học Xã hội-Nhân văn-Kinh tế; Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Anh

Số 04: Tháng 4; Chuyên san Khoa học Giáo dục; Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Việt

Số 05: Tháng 4; Chuyên san Nông-Lâm-Sinh-Y; Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Anh

Số 06: Tháng 5; Chuyên san Khoa học Tự nhiên-Kỹ thuật; Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Việt

Số 07: Tháng 6; Chuyên san Khoa học Xã hội-Nhân văn-Kinh tế; Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Việt

Số 08: Tháng 7; Chuyên san Nông-Lâm-Sinh-Y; Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Việt

Số 09: Tháng 8; Chuyên san Khoa học Tự nhiên-Kỹ thuật; Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Anh

Số 10: Tháng 9; Chuyên san Khoa học Giáo dục; Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Anh

Số 11: Tháng 9; Chuyên san Khoa học Xã hội-Nhân văn-Kinh tế; Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Việt

Số 12: Tháng 10; Chuyên san Nông-Lâm-Sinh-Y; Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Việt

Số 13: Tháng 11; Chuyên san Khoa học Tự nhiên-Kỹ thuật; Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Việt

Số 14: Tháng 12; Chuyên san Khoa học Xã hội-Nhân văn-Kinh tế; Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Việt

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved