Kế hoạch xuất bản 2020

Từ năm 2020, kế hoạch xuất bản các số Tạp chí như sau:

Chuyên san Nông-Lâm-Sinh-Y: Xuất bản cuối tháng thứ nhất hằng quý.

Chuyên san Khoa học Tự nhiên-Kỹ thuật; Xuất bản cuối tháng thứ hai hằng quý.

Chuyên san Khoa học Xã hội-Nhân văn-Kinh tế: Xuất bản cuối tháng thứ ba hằng quý.

Chuyên san Khoa học Giáo dục: Xuất bản cuối tháng 4 và tháng 10.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved