Mã số ISSN mở rộng

Để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên (TNU Journal of Science and Technology) đã được cấp bổ sung mã số ISSN. Mã số ISSN mới 2734-9098, được liên kết với mã số cũ 1859-2171, dành cho các thông tin bằng tiếng Anh.

Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved