ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA GIÁO TRÌNH NEW ENGLISH FILE ĐỐI VỚI VIỆC GIẢNG DẠY SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Quế | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA GIÁO TRÌNH NEW ENGLISH FILE ĐỐI VỚI VIỆC GIẢNG DẠY SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/06/17

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Quế Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Phương Hoa, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Giáo trình là một chủ đề luôn được tranh luận sôi nổi trong giáo dục. Có nhiều vấn đề liên quan tới giáo trình đã được nhấn mạnh trong những năm gần đây. Đánh giá giáo trình chính là một trong những vấn đề nổi bật đó và rất cần được xem xét một cách đầy đủ, toàn diện. Bài báo này đưa ra đánh giá về một giáo trình ngôn ngữ đang được sử dụng ở một đơn vị giáo dục. Bài báo sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả để điều tra quan điểm của các giảng viên tiếng Anh về mức độ phù hợp của giáo trình New English File khi giảng dạy cho sinh viên không chuyên ngữ tại trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Kết quả của nghiên cứu sẽ là cơ sở để đề xuất những thay đổi và đưa ra những gợi ý liên quan tới đổi mới phương pháp dạy học và cải biên tài liệu nhằm cải thiện chất lượng dạy và học tiếng Anh.


Từ khóa


đánh giá, sự phù hợp, Giáo trình New English File trình độ sơ – trung cấp, sinh viên không chuyên ngữ, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên.

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved