ỨNG DỤNG GIS VÀ THUẬT TOÁN NỘI SUY KHÔNG GIAN XÂY DỰNG BẢN ĐỒ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SUỐI NẬM LA CHẢY QUA THÀNH PHỐ SƠN LA

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/03/19                Ngày đăng: 08/03/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thi Thu Hiền Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Phạm Hải Nam, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Sơn La
3. Nguyễn Hải Hòa, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam
4. Nguyễn Thị Khanh, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Tóm tắt


Nghiên cứu được thực hiện để xây dựng bản đồ chất lượng môi trường nước mặt thông qua các chỉ tiêu chất lượng nước, dựa vào 9 mẫu quan trắc tại suối Nậm La chảy qua thành phố Sơn La trên cơ sở ứng dụng thuật toán nội suy không gian. Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết các thông số môi trường nước mặt khu vực nghiên cứu đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN:08-2015/BTNMT. Ngoài chỉ số NO2 và E.coli vượt giới hạn QCVN 08:2015/BTNMT, còn các chỉ số khác đều trong ngưỡng cho phép. Cụ thể: giá trị pH từ 7,0 ÷ 7,8, TSS có giá trị từ 20,0 ÷ 44,0 mg/l, nồng độ DO có giá trị 4,6 ÷ 5,2 mg/l, nồng độ COD là 9, ÷ 12,0 mg/l, giá trị BOD5 từ 4,0 ÷ 5,8 mg/l; NH+4 từ 0,3 ÷ 0,43 mg/l; N-NH4 từ 0,2 ÷ 0,35 mg/l; Coliform từ 1100 ÷ 3500 MPN/100ml. Kết quả nội suy không gian theo phương pháp IDW cho thấy sự khác biệt không lớn so với kết quả phân tích mẫu đối chứng, điều này cho thấy rằng phương pháp nội suy không gian IDW có thể được sử dụng để xây dựng bản đồ đánh giá chất lượng nước khu vực nghiên cứu.

Từ khóa


GIS, nội suy không gian, nước mặt, nước mặt, ô nhiễm, suối Nậm La.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved