PHÂN TÍCH DIỄN NGÔN ĐA PHƯƠNG THỨC NHỮNG QUẢNG CÁO ĐỒ ĂN NHANH BẰNG TIẾNG ANH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/05/19                Ngày hoàn thiện: 24/07/19                Ngày đăng: 05/08/19

Các tác giả

1. Nguyễn Trọng Du, Đại học Thái Nguyên
2. Dương Hồng Yến Email to author, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Phượng, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Quảng cáo trực tuyến là một trong số những loại hình quảng cáo truyền thông mà con người thường xuyên tiếp xúc trong thời đại hiện nay. Mục đích của bài báo là tìm ra các yếu tố ngôn ngữ và phi ngôn ngữ đã được sử dụng trong quảng cáo thức ăn nhanh bằng tiếng Anh và tác dụng thuyết phục của chúng đối với việc tiêu thụ sản phẩm của người xem. Nghiên cứu này  áp dụng mô hình phân tích diễn ngôn đa phương thức (Norris, 2004)  làm cơ sở lý thuyết và đường hướng phân tích. Qua phân tích hai video quảng cáo của hai chuỗi thức ăn nhanh nổi tiếng thế giới (Kentucky Fried Chicken và McDonald), kết quả của nghiên cứu cho thấy ngoài ngôn ngữ, còn có nhiều phương thức giao tiếp khác ảnh hưởng đến việc tiêu thụ các sản phẩm thức ăn nhanh như khoảng cách không gian, tư thế, cử chỉ, ánh mắt, chuyển động đầu, âm nhạc, in ấn và bố cục. Mức độ ảnh hưởng của mỗi phương thức trong từng quảng cáo là khác nhau và có tác dụng nhất định trong việc thuyết phục người xem.


Từ khóa


Quảng cáo; thức ăn nhanh; yếu tố ngôn ngữ và phi ngôn ngữ; phân tích diễn ngôn đa phương thức; phương thức giao tiếp.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. Y. Chang and E. Thorson, “Television and web advertising synergies,” Journal of Advertising, vol. 33, no. 2, pp. 75-84, 2004, doi: 10.1080/00913367.2004.10639161.

[2]. Y. Chang and E. Thorson, “Television and web advertising synergies,” Journal of Advertising, vol. 33, no. 2, pp. 75-84, 2004.

[3]. G. Dyer, Advertising as Communication. London: Routledge, Clays Ltd, St Ives Pic, 1996.

[4]. B. Paltridge, Discourse Analysis: An Introduction. London and New York: Bloomsbury Publishing, 2012.

[5]. G. Cook, Discourse of Advertising. New York, NY: Routledge, 2001.

[6]. T. C. H. Nguyen, “A Discourse Analysis of the Linguistic Features of the Advertisements of Food and Drink in English versus Vietnamese,” M.A. Thesis, Da Nang University, 2011.

[7]. V. Schmidtová, “Fast Food Advertising: Discourse Analysis,” Bachelor Thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Education, Department of English Language and Literature. Supervisor: Mgr. Martin Adam, PhD, 2014.

[8]. S. Norris, Analyzing multimodal interaction: A methodological framework. New York: Routledge, 2004

[9]. R. Scollon and S. W. Scollon, Discourses in Place: Language in the Material World. London: Routledge, 2003.

[10]. G. Kress and T. Leeuwen, Reading Images: The Grammar of Visual Design. London, Routledge, 1996.

[11]. M. Judd, "KFC Commercial: Country Music Singer", January, 2018. [Online]. Available:https://www.youtube.com/watch? v=qHXl4Zi98Zc. [Accessed March 18, 2019].

[12]. J. MysTycal, “BEST EVER McDonalds 'My Dad' TV Advert”, June 2015. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch? v=7sVNsS5gR7k. [Accessed March 18, 2019].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.03.1322

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved