NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA BĂNG THÔNG VÀ ĐỘ TRỄ TỚI HIỆU NĂNG CỦA GIAO THỨC ENHANCED INTERIOR GATEWAY ROUTING PROTOCOL TRONG MẠNG IPV4 VÀ IPV6 | Hiệp | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA BĂNG THÔNG VÀ ĐỘ TRỄ TỚI HIỆU NĂNG CỦA GIAO THỨC ENHANCED INTERIOR GATEWAY ROUTING PROTOCOL TRONG MẠNG IPV4 VÀ IPV6

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 15/05/19                Ngày hoàn thiện: 28/06/19                Ngày đăng: 28/08/19

Các tác giả

1. Lê Hoàng Hiệp Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Đỗ Đình Lực, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Duyên, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
4. Lương Thị Minh Huế, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
5. Nguyễn Lan Oanh, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông – ĐH Thái Nguyên
6. Trần Thị Yến, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định
7. Nguyễn Thị Thu Thủy, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định
8. Nguyễn Văn Vũ, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định

Tóm tắt


Việc tính toán ra thông số định tuyến của giao thức Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) phức tạp hơn rất nhiều so với các giao thức khác, trong đó sử dụng các tham số như băng thông, độ trễ, độ tin cậy, tải và kích thước tối đa của gói tin để tìm ra đường đi tốt nhất trong số các đường đi tới đích. Việc thay đổi một hoặc nhiều tham số này có thể làm sai khác kết quả giá trị thông số định tuyến của giao thức EIGRP dẫn tới hiệu năng của EIGRP cũng bị ảnh hưởng. Trong các nghiên cứu đã công bố trước đây, hầu hết tập trung vào việc đánh giá hiệu năng của EIGRP dựa trên cả năm tham số và sử dụng các kỹ thuật đánh giá kết quả dựa trên độ phức tạp của giải thuật DUAL trong giao thức EIGRP. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả tập trung nghiên cứu làm rõ sự ảnh hưởng của hai tham số băng thông và độ trễ tới hiệu năng của giao thức EIGRP trên nền IPv4 và IPv6. Kết quả cho thấy băng thông và độ trễ có thể làm ảnh hưởng lớn tới việc lựa chọn đường đi trong giải thuật EIGRP trên nền IPv4 nhưng hầu như không có tác động nhiều trên nền IPv6.


Từ khóa


Giao thức định tuyến; EIGRP; Hiệu năng EIGRP; Băng thông EIGRP; Độ trễ EIGRP

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Priscilla Oppenheimer, Top-Down Network Design, Cisco Press, 2014.

[2]. Wendell Odom, CCNA Routing and Switching 200-125 Official Cert Guide Library, Cisco Press, 2016.

[3]. Alex Hinds, Evaluation of OSPF and EIGRP Routing Protocols for IPv6. International Journal of Future Computer and Communication,2(4), 2013.

[4]. Kuwar Pratap Singh, “Performance Evaluat ion of Enhanced Interior Gateway Routing Protocol in IPv6 Network”, International Journal of Computer Applications, 70 (5), 2013.

[5]. Martin Kuradusenge, Operation and Comparative Performance Analysis of Enhanced Interior Routing Protocol (EIGRP) over IPv4 and IPv6 Networks, IJAR in Computer Science and Software Engineering, 2016.

[6]. Komal Gehlot, “Performance Evaluation of EIGRP and OSPF Routing Protocols in Real Time Applications”, IẸTTCS, Volume 3, Issue 1, 2014.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved