ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ ÁP DỤNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Tiến | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY NGOẠI NGỮ ÁP DỤNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/03/17

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Tân Tiến Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Thanh Hồng, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này mô tả các phương pháp đang được giảng dạy các học phần ngoại ngữ tại trường Đại học Y- Dược, Đại học Thái Nguyên và đánh giá kết quả áp dụng các phương pháp giảng dạy đó bằng cách sử dụng các nghiên cứu mô tả, phương pháp điều tra, khảo sát. Nghiên cứu được tiến hành khảo sát tại 17 lớp học phần Tiếng Anh 2; 7 lớp học phần Tiếng Anh 3, 8 giảng viên của bộ môn Ngoại ngữ. Kết quả cho thấy phần lớn giảng viên của Bộ môn Ngoại ngữ đã áp dụng các phương pháp tích cực, tạo môi trường học tập tốt, gây hứng thú cho sinh viên, đồng thời đề xuất một số khuyến nghị để nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên, học tập của sinh viên.


Từ khóa


Kỹ năng nghe hiểu, định hướng giao tiếp, phương pháp giảng dạy tích cực, phương pháp Ngữ pháp – dịch, phương pháp Nghe – nói

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved