ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG SẮT VÀ MANGAN TRONG NƯỚC CẤP CỦA NHÀ MÁY NƯỚC DIỄN VỌNG TỈNH QUẢNG NINH | Thảo | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG SẮT VÀ MANGAN TRONG NƯỚC CẤP CỦA NHÀ MÁY NƯỚC DIỄN VỌNG TỈNH QUẢNG NINH

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/02/17

Các tác giả

1. Trương Thị Thảo Email to author, Trường Đại học Khoa học - ĐH Thái Nguyên
2. Ngô Dương Thùy, Trường THPT Hòn Gai, Hạ Long, Quảng Ninh

Tóm tắt


Tiến hành khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến phép xác định sắt bằng thuốc thử 1,10 - phenantrolin và xác định mangan bằng thuốc thử fomaldoxim bằng phương pháp trắc quang. Đối với sắt, phương pháp đo đạt giới hạn phát hiện là 4,2.10-3 ppm với hiệu suất thu hồi cao (94,9 % - 100,3 %) và có độ lặp lại tốt (độ lệch chuẩn dưới 2,36 %). Đối với mangan, phương pháp đạt giới hạn phát hiện là 7,2.10-3 ppm với hiệu suất thu hồi cao (96 % – 102 %) và độ lặp lại rất tốt (độ lệch chuẩn dưới 4,32 %). Phương pháp đo áp dụng trên các mẫu nước cấp của nhà máy nước (NMN) Diễn Vọng tỉnh Quảng Ninh trong thời gian từ tháng tư đến tháng bảy năm 2016, hàm lượng sắt và mangan đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 02:2009/BYT ngày 17/6/2009 về chất lượng nước sinh hoạt. Đây cũng là kết quả về hai chỉ tiêu này của chất lượng nước cấp sinh hoạt của NMN Diễn Vọng, tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn 2012 – 2015, một kết quả có ý nghĩa quan trọng với người sử dụng nước.


Từ khóa


sắt, mangan, phương pháp trắc quang, thuốc thử 1,10 – phenantrolin, thuốc thử fomaldoxim, NMN Diễn Vọng

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved