MỘT THUẬT TOÁN LAI GIỮA AINET VÀ TÌM KIẾM TABU GIẢI BÀI TOÁN SINGLE ROW FACILITY LAYOUT

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/02/17

Các tác giả

1. Phùng Thị Thu Trang Email to author, Khoa Ngoại Ngữ – ĐH Thái Nguyên
2. Ngân Hoàng Mỹ Linh, Trường Đại học sư phạm – ĐH Thái Nguyên
3. Vũ Đức Quang, Trường Đại học sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài toán Single row facility layout là một trong những bài toán tìm vị trí đặt cơ sở quan trọng, khi các cơ sở được sắp xếp thẳng hàng theo một trật tự nhất định sao cho chi phí di chuyển giữa các cơ sở là nhỏ nhất. Bài toán đã được chứng minh là NP-khó và đã có nhiều thuật toán đề xuất. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất thuật toán lai giữa mạng miễn dịch nhân tạo và tìm kiếm Tabu cho bài toán. Kết quả thử nghiệm cho thấy, thuật toán mới đề xuất cho kết quả tốt hơn với thời gian ngắn so với một số phương pháp đã công bố gần đây.


Từ khóa


Hệ miễn dịch nhân tạo, thuật toán aiNet, tìm kiếm Tabu, bài toán vị trí cơ sở

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved