MỘT THUẬT TOÁN CẢI TIẾN VÀ CHƯƠNG TRÌNH THỰC THI CỦA THUẬT TOÁN CHO PHƯƠNG PHÁP RUNG-KUTTA THÍCH NGHI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/03/19                Ngày đăng: 18/03/19

Các tác giả

Trần Thị Huê Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Các phương pháp Runge-Kutta thích nghi được sử dụng rộng rãi để tìm nghiệm xấp xỉ của bài toán phương trình vi phân với giá trị ban đầu bởi tính hiệu quả và khối lượng tính toán tương đối nhỏ. Bài báo này sẽ giới thiệu cách xây dựng phương pháp Runge-Kutta trong trường hợp tổng quát, và sự cải tiến thuật toán của phương pháp. Đóng ghóp quan trọng của bài báo này là việc đưa ra một cách thức mới cho việc điều chỉnh kích thước bước linh hoạt hơn nhằm tăng hiệu quả tính toán. Phần sau của bài báo nhằm giới thiệu và nhấn mạnh các nội dung cải tiến nói trên cho một phương pháp cụ thể, phương pháp Runge-Kutta-Felhberg, cũng như chương trình thực thi của thuật toán

Từ khóa


bài toán giá trị ban đầu, phương pháp Runge-Kutta, phương pháp Runge-Kutta-Felhberg, phương pháp Runge-Kutta thích nghị, điều khiển sai số.

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved