NÂNG CAO KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN THÔNG QUA TED TALKS

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 20/05/19                Ngày hoàn thiện: 23/03/20                Ngày đăng: 29/03/20

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Hồng Chuyên Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Trần Thị Thu Trà, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Hoàng Trang, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, với chính sách đổi mới và chính sách mở, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước, kỹ năng thuyết trình, đặc biệt là kỹ năng thuyết trình tiếng Anh đóng một vai trò rất quan trọng. Kỹ năng thuyết trình hiệu quả là một phần của giao tiếp. Tất cả các kỹ năng thuyết trình giúp định hướng quan điểm và giải thích về những thành tựu một cách có hiệu quả nhất. Đó là lý do tại sao kỹ năng thuyết trình đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống, sự nghiệp và trong kinh doanh. Mục tiêu của nghiên cứu này là điều tra hiệu quả của việc sử dụng TED Talks như một công cụ học tập giúp học sinh năm nhất trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên nâng cao kỹ năng thuyết trình tiếng Anh. Cách học tập này sử dụng các video của TED Talks làm tài liệu học tập để khuyến khích học sinh đạt được kết quả tốt hơn trong thuyết trình. Trong khi đó, nhằm tìm ra những khó khăn mà ảnh hưởng đến kỹ năng trình bày của học sinh và kết quả của việc sử dụng TED Talks để giúp sinh viên nâng cao kỹ năng thuyết trình. Đối tượng nghiên cứu là sinh viên năm nhất chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, trong cùng một nhóm tuổi 18-19 tuổi. Thông qua việc áp dụng phương pháp phân tích của sinh viên, nghiên cứu đã thu thập các lỗi thuyết trình mà sinh viên gặp phải và đề xuất các giải pháp để cải thiện các lỗi đó. Những phát hiện của nghiên cứu sẽ hữu ích cho sinh viên chuyên ngữ năm nhất tại Trường Đại học  Sư phạm – Đại học Thái Nguyên nói riêng cũng như sinh viên chuyên ngành tiếng Anh nói chung.


Từ khóa


TED Talks; kỹ năng thuyết trình; sinh viên chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh; sinh viên tại TUE; lỗi thuyết trình.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. H. Reinders and M. Y. Cho, “Extensive listening practice and input-enhancement using mobile phones: Encouraging out-of-class learning with mobile phones,” TESL-EJ: The Electronic Journal for English as a Second Language, vol. 14, no. 2, 2010. [Online]. Available: http://www.teslej.org/ wordpress/issues/volume14/ej54/ej54m2/. [Accessed May 11, 2019].

[2]. R. Waring, “Starting an extensive listening program. Extensive Reading in Japan,” The Journal of the JALT Extensive Reading Special Interest Group, vol. 1, no. 1, 2008. [Online]. Available: www.robwaring.org/el/ articles/Starting_Extensive_Listening_ERJ_June_2008.pdf. [Accessed May 11, 2019].

[3]. W. Renandya and T. Farrell, “Teacher, the tape is too fast! Extensive listening in ELT,” ELT Journal, vol. 65, no. 1, pp. 52-59, 2010. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1093/elt/ccq015. [Accessed May 11, 2019].

[4]. TED, “Ideas Worth Spreading”, (n.d.), [Online]. Available: http://www.ted.com/. [Accessed May 01, 2019].

[5]. J. Field, “The changing face of listening,” in Methodology in language teaching: An anthology of current practice, J. C. Richards & W. A. Renandya (Eds.), Cambridge University Press, Cambridge, England, pp. 242-247, 2002. [Online]. Available: http://dx.doi .org/10.1017/CBO9780511667190.033. [Accessed May 11, 2019].

[6]. A. Bhattacharya and K. Chauhan, “Augmenting learner autonomy through blogging,” ELT Journal, vol. 64, no. 4, pp. 376-384, 2010. [Online]. Available: http://dx. doi.org/10.1093/elt/ccq002. [Accessed May 11, 2019].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.03.1561

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved