ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG TRONG KHÔNG GIAN METRIC NÓN HÌNH HỘP CHỮ NHẬT | Tuấn | TNU Journal of Science and Technology

ĐỊNH LÝ ĐIỂM BẤT ĐỘNG TRONG KHÔNG GIAN METRIC NÓN HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/05/19                Ngày hoàn thiện: 03/07/19                Ngày đăng: 28/08/19

Các tác giả

Lê Anh Tuấn Email to author, Khoa Khoa học Cơ bản. Trường Đại học Công nghiệp Hà nội

Tóm tắt


Năm 2000, Branciari đã thay thế bất đẳng thức tam giác bằng một bất đẳng thức tổng quát hơn mà ngày nay được gọi là bất đẳng thức hình hộp chữ nhật và đưa ra khái niệm về không gian metric hình hộp chữ nhật, không gian này là suy rộng của không gian metric. Năm 2009, Azam, Arshad and Beg (Azam, A., Arshad, M., Beg, I.,2009) giới thiệu không gian metric nón hình hộp chữ nhật và chứng minh một số định lý điểm bất động của ánh xạ co với nón chuẩn tắc. Trong bài báo này, chúng tôi chứng minh định lý điểm bất động của ánh xạ co trong không gian metric nón hình hộp chữ nhật với nón có phần trong không chuẩn tắc.


Từ khóa


Tối ưu; Điểm bất động; Nón; Nón có phần trong; Không gian metric; Không gian metric nón; Không gian metric nón hình hộp chữ nhật…

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. A. Azam, M. Arshad and I. Beg, Banach contraction principle on cone rectangular metric
spaces, Appl. Anal. Discrete Math, vol. 3, pp. 236-241, 2009.

[2]. L. G. Huang and X. Zhang, Cone metric spaces and fixed point theorems of contractive mappings, J. Math. Anal. Appl, vol. 332, pp. 1468-1476, 2007.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved