NGHIÊN CỨU XỬ LÝ MỘT SỐ THÀNH PHẦN CHẤT Ô NHIỄM CÓ TRONG NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ ZEOLIT X.P1 KẾT HỢP VỚI NHÔM OXIT | Hậu | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ MỘT SỐ THÀNH PHẦN CHẤT Ô NHIỄM CÓ TRONG NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI QUY MÔ VỪA VÀ NHỎ BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ ZEOLIT X.P1 KẾT HỢP VỚI NHÔM OXIT

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/06/19                Ngày hoàn thiện: 07/08/19                Ngày đăng: 28/08/19

Các tác giả

1. Dương Thị Hậu Email to author, Khoa Tài nguyên và Môi trường, trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang
2. Lục Tiến Thuận, khoa Tài nguyên và Môi trường, trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang
3. Trần Thị Ái Linh, khoa Tài nguyên và Môi trường, trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu được nhóm tác giả thực hiện trên mẫu nước thải của trang trại chăn nuôi lợn tại xã Ngọc Vân - Tân Yên - Bắc Giang với quy mô dưới 200 con. Trong quá trình chăn nuôi, trang trại đã phát sinh một lượng lớn nước thải có chứa nhiều thành phần gây ô nhiễm môi trường đặc biệt là các hợp chất hữu cơ. Mặc dù trang trại đã đầu tư hệ thống Biogas để xử lý, tuy nhiên chất lượng nước thải vẫn chưa đạt quy chuẩn. Vật liệu nghiên cứu để xử lý bao gồm Zeolit X.P1,  Al2O3. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng giá trị tối ưu của Zeolit X.P1 là 5g và 0,3g Al2O3 đối với 200ml nước thải. Hiệu suất xử lý các thống số lần lượt là TSS đạt 59,69 – 84,31%, COD đạt 84,9 – 87,47%, BOD đạt 88,65 – 91,58%, Nito tổng số đạt 89,98 – 91% và Photpho tổng số đạt 41,74 – 48%.


Từ khóa


Nước thải chăn nuôi; xử lý ô nhiễm hữu cơ; vật liệu hấp phụ; Zeolit X.P1; Nhôm oxit

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Nguyễn Thị Hoài (2016). Nghiên cứu sử dụng zeolit X.P1 bổ sung nhôm oxit để hấp phụ các chất hữu cơ chứa trong nước thải chăn nuôi lợn của trại giống CLC – Khoa chăn nuôi – Học viện nông nghiệp Việt Nam. Khóa luận tốt nghiệp.

[2]. H.van Bekkum, E.M.Flanigen, P.A.Jacobs and J.C.Jansen eds. (2001). Introduction to zeolite science and practice, 2nd Edition, Elsevier, pp. 845 – 886.

[3]. Mai Tuyên (2009). Chuyên đề Zeolit – Rây phân tử và những khả năng ứng dụng thực tế đa dạng. Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam

[4]. Nguyễn Đình Thành (1989). Giáo trình Nghiên cứu tổng hợp và các tính chất lý hóa của Zeolit và một số hệ xúc tác oxit trên cơ sở oxit nhôm, Nxb TP. Hồ Chí Minh.

[5]. Ki m, J. H., M. Chen., N. Kishida and R. Sudo (2004). Integrated real time control strategy for nitrogen removal in swine wastewater treatment using sequencing batch reactors. Water Research, 38 (14-15), 3340-3348).


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved