THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG BẢO VỆ TRUYỀN CẮT XA CỦA RƠLE KHOẢNG CÁCH KỸ THUẬT SỐ TOSHIBA GRZ200 | Huấn | TNU Journal of Science and Technology

THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG BẢO VỆ TRUYỀN CẮT XA CỦA RƠLE KHOẢNG CÁCH KỸ THUẬT SỐ TOSHIBA GRZ200

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/06/19                Ngày hoàn thiện: 07/08/19                Ngày đăng: 28/08/19

Các tác giả

1. Vũ Phan Huấn Email to author, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Trung
2. Lê Kim Hùng, Trường ĐH Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

Tóm tắt


Bảo vệ truyền cắt xa cho phép trao đổi thông tin trạng thái làm việc của các rơle bảo vệ thông qua hệ thống thông tin có thể đưa ra quyết định chính xác có hoặc không xảy ra sự cố trên đường dây bảo vệ. Bài báo trình bày sự làm việc mạch nhị thứ và cách cấu hình sơ đồ truyền cắt xa cho rơle bảo vệ khoảng cách Toshiba GRZ200 bằng phần mềm GR-TIEMS và Multi Pro. Sau đó, ứng dụng công cụ Distance Modun trong phần mềm Test Universe của hợp bộ thí nghiệm Omicron CMC-356 để kiểm tra và đánh giá hoạt động vùng bảo vệ khoảng cách, chức năng truyền tín hiệu cho phép cắt quá tầm POP của rơle GRZ200 trên ngăn lộ đường dây 171 tại trạm biến áp 110kV Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam, khi xảy ra các sự cố ngắn mạch 1 pha, hai pha và ba pha. Kết quả bài báo cho thấy toàn bộ đường dây được bảo vệ đối với sự cố xảy ra trong vùng. Điều đó sẽ giúp các nhà nghiên cứu, vận hành có được kinh nghiệm phục vụ công tác phân tích, báo cáo và xác định đúng nguyên nhân sự cố về mặt lý thuyết và thực nghiệm.


Từ khóa


Rơle bảo vệ khoảng cách; Sơ đồ truyền cắt xa; Hợp bộ Omicron CMC 356; Phần mềm GR-TIEMS; Phần mềm Multi Pro

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, Góp ý dự thảo quy định cấu hình RLBV, Công văn số 7740/EVN CPC-KT, ngày 10/11/2015

[2]. Lê Kim Hùng, Bảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điện, Nxb Đà Nẵng, 2014.

[3]. Nguyễn Hồng Thái, Vũ văn Tẩm, Rơle số lý thuyết và ứng dụng, Nxb Giáo dục, 2003.

[4]. Nguyễn Hoàng Việt, Rơle bảo vệ và tự động hóa trong hệ thống điện, Nxb Đại học Quốc Gia TP.HCM, 2005.

[5]. Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, Instruction manual Distance Protection IED GRZ200, 2018.

[6]. Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Miền Trung, Phiếu chỉnh định rơle bảo vệ khoảng cách GRZ200 của xuất tuyến 171 tại TBA 110kV Tam Kỳ, QĐ số 1161/ĐĐMT-PT, ngày 16/05/2019.

[7]. Douglas Wardell, Protection communication schemes, ABB Protective Relay School Webinar Series, November 11, 2014.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved