TỔ HỢP TỔ MÁY TRONG ĐIỀU ĐỘ KINH TẾ HỆ THỐNG ĐIỆN | Sanh | TNU Journal of Science and Technology

TỔ HỢP TỔ MÁY TRONG ĐIỀU ĐỘ KINH TẾ HỆ THỐNG ĐIỆN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/06/19                Ngày hoàn thiện: 08/08/19                Ngày đăng: 28/08/19

Các tác giả

1. Lê Xuân Sanh Email to author, Đại học điện lực
2. Trần Hoàng Hiệp, Đại học điện lực

Tóm tắt


Vấn đề tổ hợp tổ máy phát (Unit commitment- UC) là để xác định kế hoạch sắp xếp các tổ máy với chi phí vận hành thấp trong khi phải thỏa mãn các ràng buộc về cân bằng nhu cầu phụ tải, dự phòng và các điều kiện khác. Trong hệ thống điện, thường có nhiều loại nhà máy điện khác nhau, tuy nhiên vấn đề UC được đề cập chỉ khảo sát đơn thuần các tổ máy nhiệt điện. Bài báo đề xuất mô hình UC cho các tổ máy nhiệt điện và đồng thời áp dụng công cụ BARON Solver của phần mềm GAMS để giải bài toán. Các kết quả tính toán cho HTĐ gồm 10 tổ máy nhiệt điện với chu kỳ điều độ 24 giờ, đồng thời so sánh với các phương pháp khác như: GA (Gennetic Algorithm), MA (Memetic Algorithm), EP (Evolution Programming) đã minh chứng tính hiệu quả của phương pháp tính toán và tính đúng đắn của mô hình.

Từ khóa


điều độ kinh tế Hệ thống điện; điều độ phát điện; phần mềm GAMS; quy hoạch hỗn hợp số nguyên; tổ hợp tổ máy phát.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Lưu Hoàng Viên, Phối hợp vận hành các tổ máy phát nhiệt điện trong thị trường điện, Luận văn thạc sĩ, đại học sư phạm kĩ thuật thành phố Hồ Chí Minh, 2014.

[2]. Park J. H., Kim Y. S., Eom I. K., and Lee K. Y., “Economic load dispatch for piecewise quadratic cost function using Hopfield neural network”, IEEE Trans. Power Systems, 8(3), pp. 1030-1038, 1993.

[3]. Won J. R. and Park Y. M., “Economic dispatch solutions with piecewise quadratic cost functions using improved genetic algorithm”, Electrical Power and Energy Systems, 25, pp. 355-361, 2003.

[4]. Baskar S., Subbaraj P., and Rao M. V. C., “Hybrid real coded genetic algorithm solution to economic dispatch problem”, Computers and Electrical Engineering, 29, pp. 407-419, 2003.

[5]. Jayabarathi T., Jayaprakash K., Jeyakumar D. N., and Raghunathan T., “Evolutionary programming techniques for different kinds of economic dispatch problems”, Electric Power Systems Research, 73, pp. 169-176, 2005.

[6]. Park Y. M., Wong J. R., and Park J. B., “A new approach to economic load dispatch based on improved evolutionary programming”, Eng. Intell. Syst. Elect. Eng Commun, 6(2), pp. 103-110, 1998.

[7]. WANG Zhe, YU Yi-xin, ZHANG Hong-peng, “Social evulotionnary programming based unit commitment”, Power System Technology, 24(4), pp. 12-17, 2004.

[8]. Park J. B., Lee K. S., and Lee K. W., “A particle swarm optimization for economic dispatch with nonsmooth cost function”, IEEE Trans. Power Systems, 12(1), pp. 34-42, 2005.

[9]. D. N. Jeyakumar, T. Jayabarathi, T. Raghunathan, “Particle swarm optimization for various types of economic dispatch problems”, Electric Power Systems, 28, pp. 36-42, 2006.

[10]. Jizhong Zhu, Optimization of power system operation, John Wiley&Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, pp. 85-90, 2009.

[11]. J. Valenzuela, A. E. Smith, “A seeded memetic algorithm for large unit commitment problem”, Journal of Heuristic, 8, pp. 173-195, 2002.

[12]. K. A. Juste, H. Kita, E. Tanaka, J. Hasegawa, “An evolutionary programming solution to the unit commitment problem”, IEEE Transations on Power System, 14(4), pp. 1452-1459, 1999.

[13]. M. Carrion and J.M. Arroyo, “A computationally efficient Mix- Integer linear formulation for the thermal unit commitment problem”, IEEE Transactions on Power Systems, 21(3), pp. 13571-1378, 2006.

[14]. A. Frangioni, C. Gentile, and F. Lacalandra, “Tighter approximated milp formulations for unit commitment problems. Power Systems”, IEEE Transactions on, Vol. 24, No. 1, pp. 105 –113, 2009.

[15]. Richard E. Rosenthal, GAMS - A User’s Guide, GAMS Development Corporation, Washington, DC, USA, 9.2014.

[16]. A. J. M. and A. J. Conejo, “Modelling of start-up and shut-down power trajectories of thermal units”, IEEE Transactions on Power Systems,Vol. 19, pp. 1562–1568, 2004.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved