NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHỨA THUỐC DIỆT CỎ GLYPHOSATE BẰNG QUÁ TRÌNH FENTON ĐIỆN HÓA KẾT HỢP BỂ LỌC SINH HOC- MÀNG (MBR) | Dương | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHỨA THUỐC DIỆT CỎ GLYPHOSATE BẰNG QUÁ TRÌNH FENTON ĐIỆN HÓA KẾT HỢP BỂ LỌC SINH HOC- MÀNG (MBR)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 27/06/19                Ngày đăng: 28/08/19

Các tác giả

1. Lưu Tuấn Dương Email to author, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
2. Lê Thanh Sơn, Viện Công nghệ Môi trường - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt


Xử lý nước thải sản xuất hóa chất bảo vệ thực vật bằng công nghệ fenton điện hóa kết hợp màng lọc-sinh học (MBR) đã được nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Hệ thống tiền xử lý bằng fenton điện hóa sử dụng vải cacbon làm catot (diện tích 300 cm2) , lưới Pt làm anot (diện tích 240cm2), pH của hệ = 3; nồng độ xúc tác Fe2+ = 0,1 mM ; nồng độ chất điện ly Na2SO4 = 0,05M ; I = 2,5A. Hệ thống xử lý thứ cấp bằng hệ MBR sử dụng màng vi lọc sợi rỗng kích thước 0,3 µm (diện tích màng lọc 0,2 m2), MLSS = 7.900 – 8.900 mg.L-1, chế độ sục khí/ngưng sục: 60/60 phút. Kết quả nghiên cứu cho thấy sau 40 phút tiền xử lý bằng fenton điện hóa, tiếp tục cho nước thải qua hệ MBR, thì sau 24h, nồng độ thuốc diệt cỏ glyphosate giảm từ 29,5 mg.L-1 xuống còn 0,3 mg.L-1, COD từ 1430 mg.L-1 xuống còn 32,6 mg.L-1, BOD5 từ 317,6 mg.L-1 xuống còn 10,8 mg.L-1 và amoni từ 16,3 mg.L-1 xuống còn 0,76 mg.L-1, nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT.


Từ khóa


Xử lý nước thải, hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ Glyphosate; fenton điện hóa; MBR

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved