NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA TIÊN TIẾN ĐỂ XỬ LÝ THỨ CẤP ĐỘ MÀU CỦA NƯỚC RỈ RÁC BÃI RÁC NAM SƠN SAU KEO TỤ ĐIỆN HÓA | Sơn | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP OXY HÓA TIÊN TIẾN ĐỂ XỬ LÝ THỨ CẤP ĐỘ MÀU CỦA NƯỚC RỈ RÁC BÃI RÁC NAM SƠN SAU KEO TỤ ĐIỆN HÓA

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 30/06/19                Ngày đăng: 28/08/19

Các tác giả

1. Lê Thanh Sơn Email to author, Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2. Lê Cao Khải, Trường Đại học Sư Phạm 2

Tóm tắt


Nước rỉ rác là loại nước thải có độ bền cao, khó xử lý nhất vì nồng độ chất ô nhiễm thường rất cao và không ổn định, trong đó đáng chú ý là độ màu. Sau quá trình tiền xử lý bằng keo tụ điện hóa, hơn 84,6% độ màu  đã được loại bỏ khỏi nước rỉ rác bãi rác Nam Sơn, tuy nhiên giá trị đầu ra của độ màu vẫn vượt quá QCVN 40: 2011 / BTNMT, cột B nhiều lần. Các chất gây ra độ màu còn lại trong NRR thường là những chất hữu cơ bền vững, không thể xử lý được bằng quá trình keo tụ điện hóa. Vì vậy, một trong những quá trình oxy hóa tiên tiến làfenton điện hóa đã được nghiên cứu  để tiếp tục xử lý nước rỉ rác bãi rác Nam Sơn sau khi đã được tiền xử lý bằng keo tụ điện hóa. Quá trình sinh ra gốc tự do hydroxyl trong phản ứng fenton điện hóa phụ thuộc vào pH, nồng độ xúc tác Fe2+ và cường độ dòng điện. Ở điều kiện tối ưu pH = 3, nồng độ Fe2+ 0,1mM, cường độ dòng điện 1A, sau 60 phút xử lý NRR của bãi rác Nam Sơn bằng hệ fenton điện hóa sử dụng vải cacbon và Platin làm điện cực, 98,55% độ màu đã bị xử lý, độ màu còn lại là 102 Pt-Co, đạt đến QCVN 40: 2011 / BTNMT, cột B. Kết quả nghiên cứu đã chứng minh rằng fenton điện hóa hứa hẹn là một phương pháp tiềm năng trong thực tế để xử lý thứ cấp độ màu của nước rỉ rác bãi rác.

Từ khóa


Nước rỉ rác; độ màu; xử lý thứ cấp; fenton điện hóa; gốc hydroxyl; oxy hóa tiên tiến.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved