NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY BÌM BỊP (Clinacanthus nutans (Burm. F.) Lindau) TỪ ĐỐT THÂN | Hồng | TNU Journal of Science and Technology

NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY BÌM BỊP (Clinacanthus nutans (Burm. F.) Lindau) TỪ ĐỐT THÂN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 09/07/19                Ngày hoàn thiện: 12/08/19                Ngày đăng: 09/09/19

Các tác giả

1. La Việt Hồng Email to author, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
2. Chu Đức Hà, Viện Di truyền Nông nghiệp - Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
3. Nguyễn Văn Đính, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Tóm tắt


Cây Bìm bịp (Clinacanthus nutans (Burm. F.) Lindau) được biết đến là một loại dược liệu truyền thống ở nhiều nước Châu Á do chúng có khả năng ngăn ngừa ung thư. Tuy nhiên, chưa có thông tin về nuôi cấy mô đối tượng này tại Việt Nam. Trong nghiên cứu này, đốt thân cây Bìm bịp từ đã được sử dụng làm mẫu cho nhân giống in vitro. Kết quả cho thấy môi trường MS bổ sung BAP 0,5 mg.L-1 là thích hợp để tái sinh chồi in vitro, số chồi trung bình/mẫu là 5,00 (chồi/mẫu), chiều cao chồi trung bình là 3,79 (cm), số lá/chồi trung bình là 7,50 (lá/chồi) sau 8 tuần nuôi cấy. Chồi tái sinh sinh trưởng tốt. Môi trường MS bổ sung IAA 0,2 mg.L-1 là thích hợp để ra rễ, số rễ trung bình trên chồi là 3,20 (rễ/chồi) và chiều dài rễ trung bình là 5,05 (cm) sau 4 tuần nuôi cấy. Cây in vitro được chuyển lên hỗn hợp trấu hun + đất (1:1) để rèn luyện cho tỉ lệ sống sót cao nhất, đạt 100%. Kết quả nghiên cứu này mở ra cơ hội lớn để phát triển cây Bìm bịp ở ngoài đồng ruộng.


Từ khóa


Bìm bịp; chồi; đốt thân; in vitro; tái sinh

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. A. Alam, Ferdosh S., Ghafoor K., Hakim A., Juraimi A. S., Khatib A., Sarker Z. I., "Clinacanthus nutans: A review of the medicinal uses, pharmacology and phytochemistry", Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, Vol. 9, No. 4, pp. 402-409, 2016.

[2]. I. N. Zulkipli, Rajabalaya R., Idris A., Sulaiman N. A., David S. R., "Clinacanthus nutans: a review on ethnomedicinal uses, chemical constituents and pharmacological properties", Pharm. Biol., Vol. 55, No. 1, pp. 1093-1113, 2017.

[3]. Q. Yi Phua, Subramaniam S., Vuanghao L., Chew B. L., "The establishment of cell suspension culture of sabah snake grass (Clinacanthus nutans (Burm.F.) Lindau)", In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant, Vol. 54, No. 4, pp. 413-422, 2018.

[4]. B. Chen, Zhang J., Zhang C., Xiao Y., "The rapid propagation technique of the medicinal plant Clinacanthus nutans by tissue culture", New York Science Journal, Vol. 8, No. 2, pp. 23-27, 2015.

[5]. T. Murashige, Skoog F., "A Revised Medium for Rapid Growth and Bio Assays with Tobacco Tissue Cultures", Physiologia Plantarum, Vol. 15, No. 3, pp. 473-497, 1962.

[6]. Q.Y. Phua, Chin C. K., Asri Z. R. M., Lam D. Y. A., Subramaniam S., Chew B. L., "The callugenic effects of 2,4-Dichlorophenoxy acetic acid (2,4-d) on leaf explants of sabah snake grass (Clinacanthus nutans)", Pakl J. Bot., Vol. 48, No. 2, pp. 561-566, 2016.

[7]. Nguyễn Văn Mã, La Việt Hồng, Ong Xuân Phong, Phương pháp nghiên cứu sinh lý học thực vật, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2013.

[8]. B. Chen, Trueman S., Li J., Li Q., Fan H., Zhang J., "Micropropagation of the endangered medicinal Orchid, Dendrobium officinale", Life Science Journal, Vol. 11, No. 9, pp. 526-530, 2014.

[9]. S. Chandra, Bandopadhyay R., Kumar V., Chandra R., "Acclimatization of tissue cultured plantlets: from laboratory to land", Biotechnol Lett, Vol. 32, No. 9, pp. 1199-1205, 2010.

[10]. P. K. Pati, Rath S. P., Sharma M., Sood A., Ahuja P. S., "In vitro propagation of rose - A review", Biotechnology Advances, Vol. 24, No. 1, pp. 94-114, 2006.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved