NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI VI CẤU TRÚC THEO ÁP SUẤT TRÊN MÔ HÌNH KÍCH THƯỚC LỚN CỦA SILICA LỎNG | Trang | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI VI CẤU TRÚC THEO ÁP SUẤT TRÊN MÔ HÌNH KÍCH THƯỚC LỚN CỦA SILICA LỎNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 19/07/19                Ngày đăng: 28/08/19

Các tác giả

1. Giáp Thị Thùy Trang Email to author, Đại học Thái Nguyên
2. Phạm Hữu Kiên, Đại học Thái Nguyên
3. Phạm Khắc Hùng, Đại học Bách Khoa Hà Nội
4. Dương Thị Hà, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Vi cấu trúc của silica lỏng khi nén mô hình 19998 nguyên tử ở nhiệt độ 3500K trong khoảng áp suất 0 đến 45 GPa đã được nghiên cứu bằng mô phỏng động lực học phân tử (ĐLHPT). Thông qua việc phân tích hàm phân bố xuyên tâm (HPBXT), phân bố góc liên kết, phân bố đơn vị phối trí (ĐVPT), mô phỏng đã phát hiện cấu trúc hình học của các ĐVPT và trật tự tầm gần hầu như không thay đổi theo áp suất, trong khi tỉ phần các ĐVPT và trật tự tầm trung thay đổi mạnh. Ở áp suất nhất định, SiO2 lỏng gồm pha mật độ thấp và pha mật độ cao. Pha mật độ thấp được tạo bởi các ĐVPT SiO4 liên kết với nhau thông qua OSi2. Pha mật độ cao được tạo bởi các ĐVPT SiO5, SiO6 liên kết với nhau thông qua OSi3.Từ khóa


Silica lỏng, pha mật độ thấp, pha mật độ cao, cấu trúc hình học, nén.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved