ĐA DẠNG LƯỠNG CƯ, BÒ SÁT Ở KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH NAM XUÂN LẠC, HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/07/19                Ngày hoàn thiện: 09/09/19                Ngày đăng: 11/09/19

Các tác giả

Trần Thanh Tùng Email to author, Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

Tóm tắt


Nghiên cứu này trình bày kết quả đánh giá đa dạng thành phần loài lưỡng cư, bò sát ở Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Qua 6 đợt khảo sát thực địa từ tháng 6/2018 đến tháng 5/2019, chúng tôi thu thập được 182 mẫu vật của 81 loài lưỡng cư, bò sát thuộc 55 giống, 23 họ và 3 bộ. Trong đó, bộ Squamata đa dạng nhất với 14 họ 45 loài. Đã xác định có 16 loài lưỡng cư, bò sát ở khu vực này bị đe dọa, gồm 12 loài có tên trong Sách Đỏ Việt Nam (2007); 4 loài có tên trong Danh Lục Đỏ IUCN (2018); 7 loài có tên trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ.


Từ khóa


Đa dạng, lưỡng cư, bò sát, loài, Bắc Kạn

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Chi cục kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Kạn, Báo cáo quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Nam Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2020, 2013.

[2]. Cục kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Báo cáo đa dạng sinh học tổ hợp bảo tồn Ba Bể/ Na hang: Vườn Quốc gia Ba Bể, Khu bảo tồn Thiên nhiên Na Hang và khu bảo tồn Loài và Sinh cảnh Nam Xuân Lạc, 2004.

[3]. Bourret R., Les Batraciens de IIndochine, Men Inst. Ocean Indoch, Hanoi, 517 pp, 1942.

[4]. Taylor E. H., “The Amphibia Fauna of Thailand”, The University of Kansas science Bulletin, 63(8), pp. 689–1077, 1962.

[5]. Frost D. R., “Amphiban species of the world: an online reference”, 2018.

http://research.amnh.org/herpetology/amphibian/index.html, accessed in August, 2018.

[6]. Uetz P., Freed P., Hosek J, Eds, “The Reptile Database”, 2018.

http://reptile-database.org, accessed in August, 2018.

[7]. Nguyen V, S., Ho T. C. &, Nguyễn Q. T, Herpetofauna of Vietnam, Edition Chimaira, Frankfut am Main, 768 pp, 2009.

[8]. Đặng Ngọc Thanh, Trần Kiên, Đặng Huy Huỳnh, Nguyễn Cử, Nguyễn Nhật Thi, Nguyễn Huy Yết, Đặng Thị Đáp, Sách đỏ Việt Nam, Nxb Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 517 pp, 2007.

[9]. IUCN, “Red list of the Threatened species”, Version, 3.2018, http://www. Inucnredlist.org/, accessed on 12 May 2018.

[10]. Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam, “Nghị định 32/2006/ NĐ- CP ngày 30 tháng 3 năm 2006 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm”, 13 trang, 2006.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved