ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GPS THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG ĐO VẼ BẰNG TẠI XÃ BÁ XUYÊN, THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN | Anh | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GPS THÀNH LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG ĐO VẼ BẰNG TẠI XÃ BÁ XUYÊN, THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 29/07/19                Ngày đăng: 28/08/19

Các tác giả

Nguyễn Ngọc Anh Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Lưới khống chế đo vẽ xã Bá Xuyên được xây dựng với tổng số 80 điểm  trong đó bao gồm: 75 điểm mới thành lập và 05  điểm gốc (092538, 092543, SC-10, SC-16, SC-24) được bố trí với đồ hình dạng tam giác, mật độ điểm đảm bảo phục vụ đo vẽ chi tiết bản đồ địa chính. Kết quả xây dựng lưới khống chế đạt được là: Sai số trung phương vị trí điểm lớn nhất: (ĐV1-74) = 0,009 m; Sai số trung phương tương đối cạnh lớn nhất (ĐV1-18---ĐV1-19): mS/S = 1/26.290; Sai số khép tương đối tam giác lớn nhất: (ĐV1-25--ĐV1-26--ĐV1-27) = 1/11.665. Như vậy, lưới khống chế đo vẽ xã Bá Xuyên đảm bảo chất lượng, có độ chính xác cao, lưới thiết kế chặt chẽ, tính toán bình sai đạt yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại thông tư số 25 ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Từ khóa


Bình sai; bản đồ địa chính; lưới khống chế; hệ thống định vị toàn cầu; công nghệ

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved