ĐỘ PHỨC TẠP TÔPÔ BẬC CAO CỦA TÍCH KẾT CÁC MẶT CẦU | Minh | TNU Journal of Science and Technology

ĐỘ PHỨC TẠP TÔPÔ BẬC CAO CỦA TÍCH KẾT CÁC MẶT CẦU

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 01/08/19                Ngày đăng: 28/08/19

Các tác giả

1. Trần Huệ Minh Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Văn Ninh, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Năm 2010, Rudyak đã đưa ra khái niệm về độ phức tạp tôpô bậc cao của một không gian tôpô liên thông đường. Đây là một bất biến đồng luân, nó đo sự tồn tai của kế hoạch chuyển động bậc cao và có nhiều quan hệ với các bất biến khác. Việc tính toán độ phức tạp tôpô bậc cao trong trường hợp tổng quát là khó. Trong bài báo này, bằng việc xây dựng trực tiếp các nhát cắt trên các tập ENR, chúng tôi tính toán độ phức tạp tôpô bậc cao của tích kết các mặt cầu.

Từ khóa


Kế hoạch chuyển động, độ phức tạp tôpô, nhát cắt, bất biến đồng luân, tích kết

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved