ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHƯ THANH, TỈNH THANH HÓA

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/12/18

Các tác giả

1. Lê Trung Dũng Email to author, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa
2. Hoàng Văn Hùng, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai
3. Đỗ Văn Hải, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai

Tóm tắt


Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có vị trí đặc biệt trong quá trình quản lý đất đai của nhà nước, đảm bảo sự thống nhất về quản lý mà còn đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người sử dụng. Công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Như Thanh Kết quả hoạt động công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận lần đầu cấp được 13846 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở với tổng diện tích cấp là 15569 ha; Kết quả đăng ký biến động tại cơ quan Nhà nước từ năm 2016 – 2018 như sau: năm 2016 tổng đăng ký biến động 7210 hồ sơ; năm 2017 có 3090 hồ sơ; năm 2018 có 5276 hồ sơ đăng ký biến động đất đai. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới công tác đăng ký, cấp giấy có thể chia các yếu tố thành 2 nhóm yếu tố ảnh hưởng. Từ đó đưa gia các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận QSDĐ.


Từ khóa


Hiệu quả, Giấy chứng nhận QSDĐ, Như Thanh, Thanh Hóa.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved