THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA MỘT SỐ TỔ CHỨC KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2016 – 2018

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/12/18

Các tác giả

1. Nguyễn Tấn Thành Email to author, Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Thanh Hóa
2. Hoàng Văn Hùng, Phân hiệu Đại học Thái nguyên tại tỉnh Lào Cai
3. Đỗ Văn Hải, Phân hiệu Đại học Thái nguyên tại tỉnh Lào Cai

Tóm tắt


Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của quốc gia. Sử dụng đất đai có ý nghĩa quyết định tới sự thành bại về kinh tế và ổn định chính trị, phát triển xã hội của cả trước mắt và lâu dài. Ở nước ta, quỹ đất của các tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất, cho thuê đất là rất lớn. Nghiên cứu: “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất của một số tổ chức kinh tế trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2018”, đã xác định trong 257 tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất trả tiền còn 56 tổ chức kinh tế còn vi phạm như cho thuê trái phép, chuyển nhượng trái phép, đầu tư sử dụng chậm, Trong 06 tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở để bán và cho thuê với diện tích 6,59 ha. Do yếu tố khách quan vẫn còn 02 tổ chức (0,87 ha)  sử dụng chưa đúng mục đích. Xác định được một số dạng vi phạm sử dụng đất chưa đúng mục đích giao và cho thuê: Cho thuê trái phép, Chuyển nhượng trái phép, Sử dụng vào các mục đích khác, Chưa sử dụng, Lấn chiếm. Qua nghiên cứu ngẫu nhiên các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý tình hình sử dụng đất của các tổ chức có thể chia các yếu tố thành 2 nhóm yếu tố ảnh hưởng. Từ đó đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tình hình sử dụng đất của tố chức kinh tế.


Từ khóa


Tổ chức, kinh tế, hiệu quả, quản lý sử dụng đất, thành phố Thanh Hóa.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved