SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC CỦA LỢN BẢN ĐỊA MẮC BỆNH GIUN PHỔI TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN | Tuyên | TNU Journal of Science and Technology

SỰ THAY ĐỔI MỘT SỐ CHỈ TIÊU HUYẾT HỌC CỦA LỢN BẢN ĐỊA MẮC BỆNH GIUN PHỔI TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/08/19                Ngày hoàn thiện: 16/09/19                Ngày đăng: 11/10/19

Các tác giả

1. Nguyễn Văn Tuyên Email to author, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên
2. Nguyễn Thị Kim Lan, Trường Đại học Nông lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Sự thay đổi một số chỉ tiêu huyết học của lợn bản địa mắc bệnh giun phổi (Metastrongylosis) được theo dõi trên 5 lợn bản địa gây nhiễm giun Metastrongylus spp. tại tỉnh Điện Biên. Kết quả cho thấy: hàm lượng ALT (Aspartate Amino Transferase), AST (Alanin Amino Transferase), glucose và bilirubin tổng số trong máu lợn gây nhiễm tăng lên so với lợn đối chứng. Ngược lại, hàm lượng protein tổng số và albumin huyết thanh lại giảm rõ rệt so với lợn đối chứng. Ngoài ra, số lượng bạch cầu hạt, đặc biệt là bạch cầu ái toan tăng cao ở lợn gây nhiễm, trong khi số lượng hồng cầu và tiểu cầu ở lợn gây nhiễm lại giảm so với lợn đối chứng.


Từ khóa


Ký sinh, Chỉ tiêu huyết học, Giun phổi lợn, Lợn bản địa, Metastrongylus spp., tỉnh Điện Biên.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Rose J. H., “Lungworms of the Domestic Pig and Sheep”, Advances in Parasitology, Volume 11, pp. 559 - 599, 1973.

[2]. Nguyễn Thị Kim Lan, Ký sinh trùng và bệnh ký sinh trùng thú y (Giáo trình đào tạo bậc đại học). Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr. 187 - 189, 2012.

[3]. Nguyễn Đức Tân, Vòng đời giun phổi Metastrongylus và đặc điểm dịch tễ học bệnh giun phổi lợn ở một số tỉnh miền Trung cùng biện pháp phòng trừ, Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học Nông nghiệp, Viện Thú y Quốc gia, 1996.

[4]. Nguyễn Thị Ngân, Phan Thị Hồng Phúc, Nguyễn Quang Tính, Giáo trình chẩn đoán bệnh gia súc, gia cầm, Nxb Nông nghiệp, tr. 86, 97, 102, 2016.

[5]. Hoàng Toàn Thắng, Cao Văn, Giáo trình sinh lý học vật nuôi, Nxb Nông nghiệp, tr. 83 - 86, 2008.

[6]. Chu Đức Thắng, Hồ Văn Nam, Phạm Ngọc Thạch, Giáo trình Chẩn đoán bệnh gia súc, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr. 111 - 157, 2007.

[7]. Sasaki O., Katsuno M., “Antibody - dependent adherence of guinea pig eosinophils to the third - stage larvae of Metastrongylus apriJournal of Veterinary Medical Science, 48(3), 623 - 627, 1986.

[8]. Hồ Văn Nam, Nguyễn Thị Đào Nguyên, Phạm Ngọc Thạch, Giáo trình chẩn đoán lâm sàng thú y, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, 1997.

[9]. Sjaastad O. V., Hove. K., Sand. O., Physiology of domestic animals, Second edition, Scandinavian Veterinary Press, 2010. http://www.scanvetpress.com.

[10]. Patra G., Prasad H., Jonathan Lalsiamthara, Kataria J. L., David Malsawmkima, Lalrinkima H., “Lungworm Infestation in Piglets in Different Parts of Mizoram, India”, Research Journal of Parasitology, 8: 37 - 44, 2013.

[11]. Nguyễn Thế Khánh, Phạm Tử Dương, Xét nghiệm - sử dụng trong lâm sàng, Nxb Y học, Hà Nội, 2003.

[12]. Lê Khắc Thận, Giáo trình sinh hóa động vật, Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, tr. 242 - 287, 1977.

[13]. Trần Tố, Cù Thị Thúy Nga, Giáo trình sinh hóa học động vật, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội, tr. 35, 2008.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved