KIỂM TOÁN CHẤT THẢI CHĂN NUÔI BÒ TẠI XÃ MINH CHÂU, HUYỆN BA VÌ, HÀ NỘI | Công | TNU Journal of Science and Technology

KIỂM TOÁN CHẤT THẢI CHĂN NUÔI BÒ TẠI XÃ MINH CHÂU, HUYỆN BA VÌ, HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/08/19                Ngày hoàn thiện: 27/09/19                Ngày đăng: 04/10/19

Các tác giả

1. Võ Hữu Công Email to author, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam
2. Phùng Thị Hằng, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

Tóm tắt


Nghiên cứu này áp dụng công cụ kiểm toán chất thải nhằm xác định lượng chất thải phát sinh và hiệu quả thu hồi dinh dưỡng đối với hoạt động chăn nuôi bò. Các nội dung kiểm toán gồm, tính toán đầu vào và đầu ra; đặc tính cơ bản của chất thải; mức độ ô nhiễm của các loại chất thải; giải pháp giảm thiểu ô nhiễm. Nghiên cứu thực địa được thực hiện với 60 hộ chăn nuôi bò, kiểm toán chất thải được thực hiện tại 03 hộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các hộ chăn nuôi có quy mô khá nhỏ, trung bình 09 con/hộ. Ước tính theo vòng đời (20 tháng đối với bò thịt), mỗi con tiêu thụ lượng thức ăn là 11,73 tấn, nước là 94,62 m3, lượng thuốc kháng sinh và vaccine là 6 mg và lượng phân thải là 4,46 tấn, nước thải là 90,6 m3. Tổng lượng phân thải ước tính cho toàn xã khoảng 67,55 tấn/ngày, nước thải khoảng 893,3 m3/ngày, Tỷ lệ thu hồi chất thải đạt 83,7%, trong đó, bón phân cho cây (61,06%), thu khí sinh học (35,87%), nuôi giun quế (3,06%) và phần thải ra môi trường chủ yếu là chất thải sau biogas. Chất lượng nước thải có nồng độ TSS vượt 1,47 – 1,67 lần, Nts vượt 1,52 lần, COD vượt 1,39 lần, BOD5 vượt 1,67 – 2,34 lần và Coliform vượt 1,8–8,8 lần so với QCVN 62:2016/BTNMT.


Từ khóa


Kinh tế tuần hoàn, kiểm toán chất thải, thu hồi dinh dưỡng, mô hình STAN, chăn nuôi bò

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Tổng cục Thống kê, Báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2018, Truy cập online tại: https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=19037, 2018.

[2]. Nguyễn Thế Hinh, “Thực trạng xử lý môi trường chăn nuôi tại Việt Nam và đề xuất giải pháp”, Tạp chí Môi trường, số 6, tr. 28 – 29, 2017.

[3]. Cao Trường Sơn, Nguyễn Thị Mỵ, Phạm Trung Đức, Đinh Thị Hải Vân, Nguyễn Văn Tình, Nguyễn Thanh Lâm, “Áp dụng kiểm toán chất thải chăn nuôi cho hoạt động chăn nuôi bò thịt tại xã Lệ Chi, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chuyên đề Môi trường, Nông nghiệp và Ứng phó với Biến đổi khí hậu, tr. 4-14, 2018.

[4]. Võ Hữu Công, Nguyễn Thanh Lâm, Đinh Thị Hải Vân, Cao Trường Sơn, Nguyễn Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Bích Hà, “Ô nhiễm môi trường chăn nuôi lợn và một số biện pháp xử lý chất thải”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chuyên đề Môi trường, Nông nghiệp và Ứng phó với Biến đổi khí hậu, tr. 22-31, 2018.[5]. Walter R. Stahel, “The circular economy”, Nature, 531, pp. 435–438, 2016.

[6]. Troy A. Hottle, Melissa M. Bilec, Nicholas R. Brown, Amy E. Landis, “Toward zero waste: Composting and recycling for sustainable venue based events”, Waste Management, 38, pp. 86-94, 2015.

[7]. John Bailey, Valerie Hobbs, Angus Saunders, “Environmental auditing: Artificial waterway developments in Western Australia”, Journal of Environmental Management, 34(1), pp. 1-13, 1992.

[8]. R. S. Mahwar, N. K. Verma, S. P. Chakrabarti D. K. Biswas, “Environmental auditing programme in India”, Science of The Total Environment, 204(1), pp. 11-26, 1997.

[9]. Anna Ruban, Lars Rydén, “Introducing environmental auditing as a tool of environmental governance in Ukraine”, Journal of Cleaner Production, 212, pp. 505-514, 2019.

[10]. International Organization for Standardization (ISO), The ISO survey of management systems standards, ISO, Geneva 2014.

[11]. Vera Ferrón Vílchez, “The dark side of ISO 14001: The symbolic environmental behavior”, European Research on Management and Business Economics, 23(1), pp. 33-39, 2017.

[12]. Vivienne Rhea S. Padura, and Antonio J. Alcantara, “Environmental Audit for Swine Waste Management Systems in Lipa City, Philippines”, International Conference on Agriculture, Food and Environmental Engineering (ICAFEE'2014) Jan. 15-16, 2014 Kuala Lumpur (Malay), 2014.

[13]. Oliver Cencic and Helmut Rechberger, “Material Flow Analysis with Softwware STAN”, Environmental Informatics and Industrial Ecology. Shaker Verlag, Aachen. ISBN: 978-3-8322-7313-2, 2008.

[14]. UBND xã Minh Châu, Báo cáo Tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018, 2018.

[15]. Dinh Thi Hai Van, Nguyen Thanh Lam, Cao Truong Son, Vo Huu Cong, Pham Ngoc Bao, Tetsuo Kuyama, Pig manure and effluent management in Vietnam, WEPA Group Workshop on Pig Wastewater Management in Asia, Thailand, 2017.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved