ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHÂN CẤP XÓI MÒN ĐẤT TẠI HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI | Lập | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ PHÂN CẤP XÓI MÒN ĐẤT TẠI HUYỆN VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 19/08/19                Ngày hoàn thiện: 12/09/19                Ngày đăng: 20/09/19

Các tác giả

Kiều Quốc Lập Email to author, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS thành lập bản đồ phân cấp xói mòn đất do mưa tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai dựa trên công thức của phương trình mất đất phổ dụng USLE. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định không gian các mức độ xói mòn đất do các yếu tố tác nhân ngoại cảnh. Bản đồ phân cấp xói mòn đất của huyện Văn Bàn được xây dựng trên cơ sở của 5 bản đồ hệ số, bao gồm bản đồ hệ số che phủ đất; bản đồ hệ số xói mòn do mưa; bản đồ hệ số kháng xói mòn của đất; bản đồ hệ số xói mòn của địa hình và bản đồ hệ số do biện pháp canh tác. Kết quả nghiên cứu đã xác định được các mức xói mòn: xói mòn rất mạnh, mạnh, trung bình, nhẹ và không xói mòn. Trong đó, diện tích đất xói mòn chiếm 52,24% diện tích đất tự nhiên của huyện Văn Bàn. Kết quả nghiên cứu giúp chính quyền địa phương và người sử dụng đất có kế hoạch áp dụng các biện pháp chống xói mòn đất một cách hiệu quả.


Từ khóa


Xói mòn đất; phân cấp; USLE; GIS; Văn Bàn

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Jacky Mania, “Soil erosion modeling in mountainous” Semi Arid Zone, vol. 126, no 3, pp.13- 15, 2007.

[2]. Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Văn Dũng, Hoàng Huyền Ngọc, “Ứng dụng phương trình mất đất phổ dụng và Hệ thống thông tin địa lý đánh giá xói mòn tiềm năng đất Tây Nguyên và đề xuất giải pháp giảm thiểu xói mòn”, Tạp chí Các khoa học về Trái đất, T. 35, S.4, tr. 403-410, 2013.

[3]. Kiều Quốc Lập, “Đánh giá độ nhạy cảm xói mòn của cảnh quan phục vụ định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên môi trường tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai” Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, T. 166, S. 6, tr. 83-88, 2017.

[4]. Singh R, Phadke VS, “Assessing soil loss by water erosion in Jamni River Basin, Bundelkhand region, India, adopting universal soil loss equation using GIS”, Curr Sci, vol. 90, no. 10, pp. 1431-1442, 2006.

[5]. Jabbar, Talib M, “Application of GIS to estimate soil erosion using RUSLE”, Geo-Spatial Information Science, vol 266, no.1, pp. 34-47, 2013.

[6]. Ủy ban nhân dân huyện Văn Bàn, Báo cáo hiện trạng sử dụng đất huyện Văn Bàn năm 2018, Văn Bàn, Lào Cai, 2018.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved