ĐỊNH LÝ KIỂU BOHL-PERRON CHO PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC ẨN TRÊN THANG THỜI GIAN | Hà | TNU Journal of Science and Technology

ĐỊNH LÝ KIỂU BOHL-PERRON CHO PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC ẨN TRÊN THANG THỜI GIAN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/10/19                Ngày hoàn thiện: 24/11/19                Ngày đăng: 27/11/19

Các tác giả

Nguyễn Thu Hà Email to author, Trường Đại học Điện lực

Tóm tắt


Trong bài báo này, chúng tôi phát triển lý thuyết ổn định cho phương trình động lực
ẩn trên thang thời gian. Đây là dạng tổng quát của phương trình vi phân đại số và
phương trình sai phân ẩn. Cụ thể, ta nghiên cứu định lý Bohl-Perron cho phương
trình động lực ẩn trên thang thời gian. Chúng tôi chỉ ra được mối liên hệ giữa tính
bị chặn của nghiệm của phương trình động lực ẩn không thuần nhất với tính ổn định
của phương trình thuần nhất tương ứng.


Từ khóa


Định lý Bohl-Perron; Tính ổn định; Phương trình động lực ẩn; Thang thời gian.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. B. Aulbach, N.V. Minh, "The concept of spectral dichotomy for linear difference equations II", J. Differ.Equ. Appl., 2, pp. 251– 262, 1996.

[2]. L. Berezansky, E. Braverman, "On exponential dichotomy, Bohl-Perron type theorems and stability of difference equations", J. Math. Anal. Appl., 304, pp. 511-530, 2005.

[3]. M. Bohner and A. Peterson, Advances in Dynamic Equations on Time Scales, Birkh¨auser, Boston, 2003.

[4]. E. Braverman, I.M. Karabash, "Bohl–Perron type stability theorems for linear difference equations with infinite delay", J. Differ. Equ. Appl., 18, pp. 909-939, 2012.

[5]. N.H. Du, T.K. Duy and V.T. Viet, "Degenerate cocycle with index-1 and Lyapunov exponent", Stochatics and Dynamics, 7(2)(2007), pp. 229-245, 2007.

[6]. N.H. Du, V.H. Linh and N.T.T. Nga, "On stability and Bohl exponent of linear singular systems of difference equations with variable coefficients", J. Differ. Equ. Appl., 22 (2016), pp. 1350-1377, 2016.

[7]. V.H. Linh, N.T.T. Nga, "Bohl-Perron Type Stability Theorems for Linear Singular Difference Equations", Vietnam Journal of Mathematics, 46 (2018), pp. 437-451, 2018.

[8]. M. Pituk, "A criterion for the exponential stability of linear difference equations", Appl. Math. Lett., 17, pp. 779-783, 2004.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved