ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KÊ ĐƠN THUỐC ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2019 | Ngà | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG KÊ ĐƠN THUỐC ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN NĂM 2019

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 26/09/19                Ngày hoàn thiện: 16/01/20                Ngày đăng: 20/01/20

Các tác giả

1. Dương Ngọc Ngà Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Bùi Thị Luyến, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Dương Quốc Trưởng, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Kê đơn thuốc hợp lý là bước đầu tiên để đảm bảo sử dụng thuốc hợp lý. Thông thường thế giới có hơn 50% thuốc được kê đơn, cấp phát, hoặc bán không hợp lý, trong khi có tới 50% bệnh nhân sử dụng thuốc không đúng cách. Mục đích của nghiên cứu là đánh giá hoạt động kê đơn thuốc điều trị ngoại trú tại bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên. Một nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện nhằm đánh giá hoạt động kê đơn theo các chỉ số kê đơn của Tổ chức Y tế thế giới. 400 đơn thuốc đã được thu thập tại bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy các thông tin về bệnh nhân như họ tên, tuổi, giới tính được ghi đầy đủ trong tất cả các đơn thuốc. Có 21,25% đơn thuốc viết tắt chẩn đoán. Tên thuốc, nồng độ, số lượng và đường dùng thuốc được ghi đầy đủ cho 100% số thuốc. Tổng số có 1314 thuốc được kê trong 400 đơn. Số thuốc trung bình trong một đơn là 3,29±1,32 thuốc. Tỷ lệ phần trăm thuốc được kê theo tên chung quốc tế và thuốc trong danh mục thuốc thiết yếu là 29,45% và 39,27%. Tỷ lệ đơn thuốc kê kháng sinh và thuốc tiêm lần lượt là 40,50% và 3,5%.
Từ khóa


Kê đơn, ngoại trú, bệnh viện, chỉ số kê đơn

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. World Health Organization Geneva, Promoting Rational Use of Medicines: Core Compoments- WHO Policy Perspectives on Medicines, No.005, September 2002.

[2]. World Health Organization, Chapter 8. Rational use of medicines, The World Medicines Situation, Geneva: World Health Organization, 2004.

[3]. Ministry of Health, Circular providing for prescription of modern drugs and biologicals in outpatient treatment, No. 52/2017/TT-BYT, 2017.

[4]. Ministry of Health, Circular Amending and supplementing a number of articles of Circular No. 52/2017/TT-BYT Providing for prescription of modern drugs and biologicals in outpatient treatment, No.18/2018/TT-BYT, 2018.

[5]. Ministry of Health, Circular Providing for Prescribing organization and operation of The drug and treatment council in hospitals, No. 21/2013/TT-BYT, 2013.

[6]. WHO, “How to investigate drug use in health facilities: selected drug indicators, action program on essential drugs (DAP)”, Geneva, 1993. [Online]. Available: http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js2289e/. [Accessed Aug. 25, 2019]

[7]. T. S. Summoro, G. K. Daka, K. Z. Zemma, and W. E. Wolka, "Evaluation of trends of drug-prescribing patterns based on WHO prescribing indicators at outpatient departments of four hospitals in southern Ethiopia," Drug design, development, therapy, 9, p. 4551, 2015.

[8]. World Health Organization, PGM de Vries, Guide to good prescribing: a practical manual, 1995.

[9]. Ministry of Health, Circular Introducing list of essential medicines, No. 19/2018/TT-BYT, 2018.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved