NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC GIỐNG NGÔ LAI MỚI VỤ XUÂN 2018 TẠI MỘT SỐ TỈNH MIỀN BẮC VÀ BẮC TRUNG BỘ

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 25/10/19                Ngày hoàn thiện: 13/04/20                Ngày đăng: 14/04/20

Các tác giả

1. Trần Trung Kiên Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Kiều Xuân Đàm, Viện Nghiên cứu Ngô
3. Lê Thị Thu, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Trong vụ Xuân 2018 tại 4 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ gồm Việt Trì – Phú Thọ, Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc, Phù Yên – Sơn La; Yên Định – Thanh Hóa, nhóm nghiên cứu đã tiến hành đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai. Các thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên hoàn toàn với 3 lần nhắc lại. Mỗi giống ngô lai trồng 4 hàng trong một ô dài 5 m, khoảng cách giữa hai hàng là 70 cm, khoảng cách giữa hai cây là 25 cm. Mức phân bón được áp dụng chung cho các thí nghiệm là 150 kg N + 90 kg P2O5 + 80 kg K2O/ha. Kết quả cho thấy: Thời gian sinh trưởng của các giống ngô lai thí nghiệm ở Việt Trì – Phú Thọ biến động từ 122 - 127 ngày, ở Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc biến động từ 117 - 120 ngày, ở Phù Yên – Sơn La biến động từ 113 - 116 ngày, ở Yên Định – Thanh Hóa biến động từ 97 - 105 ngày. Các giống ngô lai thí nghiệm đều thuộc nhóm có thời gian sinh trưởng trung ngày, phù hợp với điều kiện sinh thái và tập quán canh tác của người dân. Trong vụ Xuân tại 4 tỉnh nghiên cứu, bốn giống TM18-1; TA17-1; CNC352; VN117 có năng suất cao, khá ổn định và tương đối thích nghi. Ngoài ra, có bốn giống TM16-2; TM18-2; VN667, MRI9 cho năng suất cao, khá ổn định và tương đối thích nghi tại 3 tỉnh.


Từ khóa


Giống ngô lai; năng suất; ổn định; phát triển; phía Bắc; sinh trưởng.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. Vietnam General Statistics Office, Statistical data of Agriculture, Forestry and Fishery, 2019. [Online]. Available: https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=717. [Accessed Sep. 25, 2019].

[2]. K. X. Dam, and T. T. Kien, “Studying the growth, development, adaptability and stability of hybrid maize varieties in some northern provinces,” Journal of Agriculture and Rural Development, Thematic varieties of plants and animals, vol. 1, pp. 57-64, 2017.

[3]. K. X. Dam, and T. H. M Nghia, “Study the growth, development and productivity of some new hybrid maize varieties and combinations in 2016 in Thai Nguyen province,” Vietnam Journal of Agriculture Science and Technology, 10(83), pp. 59-62, 2017.

[4]. T. T. Kien, K. X. Dam and L. V. Huan, “Evaluate the growth and development ability of some hybrid maize combinations in Winter 2016 and Spring 2017 crops in Thai Nguyen province,” Journal of Agriculture and Rural Development (Sustainable Agriculture Development Topic in the Northern Midlands and Mountains), vol. 10/2017, pp. 13-19, 2017.

[5]. M. T. Luan, V. H. Minh, K. X. Dam and T. T. Kien, “Evaluate the stability of some promising maize varieties across 4 ecological regions,” Vietnam Journal of Agriculture Science and Technology, 10(83), pp. 22-26, 2017.

[6]. G. K. Tsige, “Genetic diversity analysis and genotype x environment interaction in Ethiopian Mustard”, Ph.D. Thesis, Department of Plant Sciences/Plant Breeding, Faculty of Natural and Agricultural Sciences, University of the Free State, Bloemfontein, South Africa, 2002.

[7]. G. H. Freeman, Modern statistical methods for analyzing genotype x environment interactions, In: Kang, M. S. (ed). Genotype-by-environment interaction and plant breeding. Louisiana State University Agricultural Center, Baton Rouge, La., 1990, pp. 118-125.

[8]. Ministry of Agriculture and Rural Development, National technical regulation on testing value of cultivation and use of maize varieties - QCVN 01-56: 2011/MARD, 2011.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.05.2256

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved