NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN VỀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 28/09/18

Các tác giả

1. Nguyễn Hạnh Đào Email to author, Viện Ngoại ngữ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2. Bùi Thị Thanh Hòa, Viện Ngoại ngữ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
3. Phạm Hoài Anh, Viện Ngoại ngữ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
4. Nguyễn Thanh Mai, Viện Ngoại ngữ, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Tóm tắt


Người dạy là người soạn đồng thời là người thực hiện chương trình đào tạo. Họ đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá các mảng khác nhau của một chương trình đào tạo, đặc biệt là về các mảng nội dung chương trình. Nghiên cứu này được tiến hành để khảo sát đánh giá của giảng viên về năm nội dung chính của chương trình cử nhân chuyên ngành tiếng Anh sau năm năm thực hiện. Bảng khảo sát bao gồm các câu hỏi đóng và mở nhằm cung cấp dữ liệu định tính và định lượng được tiến hành lấy ý kiến của 46 giảng viên tham gia giảng dạy chương trình đào tạo này. Là thành viên đánh giá nội bộ chương trình, các giảng viên được hỏi về mức độ hợp lý của việc phân bổ thời lượng, tầm quan trọng của những nội dung này và ý kiến của họ về điểm yếu của mỗi nội dung; ngoài ra, họ được yêu cầu nêu ra đề xuất để nâng cao chất lượng dạy và học mỗi mảng nội dung chương trình đó. Kết quả cho thấy cả năm nội dung chương trình đều có ưu điểm về phân bố lịch trình, nội dung và có những điểm yếu về phân bổ nguồn lực, phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá kết quả học tập. Các đề xuất của họ bao gồm cần cân bằng giữa lý thuyết và thực hành, bổ sung môn mới, áp dụng phương pháp dạy tích hợp, đa dạng hóa các phương pháp đánh giá kết quả học tập để tăng năng lực tự học cho người học.


Từ khóa


Đánh giá chương trình; đánh giá nội bộ; nội dung chương trình; người giảng dạy với vai trò làm chủ chương trình; phương pháp khảo sát điều tra

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved