ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ AN | Phương | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN MỚI HUYỆN YÊN THÀNH, TỈNH NGHỆ AN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 31/10/19                Ngày hoàn thiện: 26/11/19                Ngày đăng: 30/12/19

Các tác giả

1. Quyền Thị Lan Phương, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
2. Nguyễn Tuấn Anh Email to author, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
3. Đặng Thị Mai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tóm tắt


Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá sự hài lòng của người dân đối với hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn mới (NTM) huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Phương pháp nghiên cứu bao gồm: chọn điểm nghiên cứu; thu thập và xử lý số liệu; đánh giá sự hài lòng của người dân. Kết quả nghiên cứu cho thấy, người dân hiểu biết và tích cực tham gia xây dựng NTM bằng các hoạt động khác nhau. Đối với cơ sở hạ tầng theo nhóm tiêu chí NTM số 2, tỷ lệ cao người dân hài lòng đối với cấp điện, trường học, nhà văn hoá, thông tin & truyền thông. Đối với cơ sở hạ tầng khác, người dân hài lòng với trạm y tế, nước hợp vệ sinh và thu gom rác. Đối với nhà ở dân cư, phần lớn người dân đã có nhà “3 cứng”, “3 sạch” và các trang thiết bị khác, tỷ lệ hài lòng tương đối cao. Người dân cũng nhận thấy những bất cập đối với một số công trình như: giao thông, thuỷ lợi, chợ, bưu điện, cấp nước sạch và môi trường cảnh quan nông thôn. Những giải pháp chính cần được thực hiện bao gồm: nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành, tăng cường và đa dạng hoá các nguồn vốn huy động, xác định hạng mục ưu tiên đầu tư, và nâng cao nhận thức cho người dân.


Từ khóa


Cơ sở hạ tầng; nông thôn mới; người dân; sự hài lòng; Yên Thành.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. P. Kotler and K. L. Keller, Marketing Management, Pearson Prentice Hall, New York, 2009.

[2]. People’s Committee of Yen Thanh district, Report of new rural construction results in Yen Thanh district by 2018, 2019.

[3]. Ministry of Agriculture and Rural Development, The new rural criteria set (Decision 491/QD-TTg), Hanoi, 2009.

[4]. People’s Committee of Tien Thanh commune, Report of new rural construction results in Tien Thanh commune in the period 2015-2018, 2019.

[5]. People’s Committee of Ma Thanh commune, Report of new rural construction results in Ma Thanh commune in the period 2015-2018, 2019.

[6]. People’s Committee of Lang Thanh commune, Report of new rural construction results in Lang Thanh commune in the period 2015-2018, 2019.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved