ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO GIẢI PHẪU THÍCH NGHI CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY ƯA SÁNG THU THẬP TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN | Hà | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO GIẢI PHẪU THÍCH NGHI CỦA MỘT SỐ LOÀI CÂY ƯA SÁNG THU THẬP TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/10/18

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Thu Hà Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Sỹ Danh Thường, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
3. Lê Phương Dung, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Một số loài thực vật như Bạch đàn trắng, Phi lao, Sau sau, Trúc đào, Bằng lăng, Liễu, Nhót là những loài cây ưa sáng sống phổ biến ở các địa phương tỉnh Thái Nguyên và có nhiều công dụng khác nhau như lấy gỗ, làm thuốc, làm cảnh...; Vì vậy, chúng là đối tượng được nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về đặc điểm cấu tạo giải phẫu thích nghi của các loài cây ưa sáng nói trên. Sử dụng phương pháp làm tiêu bản hiển vi, quan sát và mô tả cấu tạo theo tài liệu của Hoàng Thị Sản, Nguyễn Phương Nga (2008). Kết quả đã mô tả và giải thích được đặc điểm cấu tạo giải phẫu của lá hoặc cành làm nhiệm vụ thay cho lá thích nghi với môi trường sống nhiều ánh sáng của các loài cây nói trên, nhằm cung cấp những dữ liệu phục vụ trong học tập, nghiên cứu thực vật học và sinh thái học.

Từ khóa


Thực vật ưa sáng, thích nghi, giải phẫu, môi trường, tỉnh Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved