THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ TƯ VẤN SỬ DỤNG THUỐC TẠI TRẠM Y TẾ XÃ CỔ LŨNG – PHÚ LƯƠNG – THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/12/19                Ngày hoàn thiện: 10/04/20                Ngày đăng: 11/04/20

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Phương Quỳnh Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Trần Văn Tuấn, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Nghiên cứu này khảo sát thực trạng hoạt động quản lý và tư vấn sử dụng thuốc của trạm y tế, đánh giá năng lực chuyên môn của các nhân viên y tế tuyến xã nhằm mục đích nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên đồng thời giúp khảo sát nhu cầu đào tạo liên tục cho các đối tượng y tế tuyến cơ sở. Nghiên cứu được thực hiên trên cơ sở thu thập thông tin cần thiết từ các bệnh nhân đến khám, điều trị tại trạm y tế và các cán bộ y tế của trạm. Kết quả nghiên cứu cho thấy danh mục thuốc thiết yếu đã đáp ứng được nhu cầu kê đơn tại trạm nhưng phần lớn bệnh nhân không nhận được tư vấn sử dụng thuốc khi đến khám tại trạm, cán bộ y tế chưa được cập nhật kiến thức về dược lâm sàng. Nghiên cứu cũng đã đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại trạm y tế.


Từ khóa


Công tác quản lý; tư vấn; sử dụng thuốc; trạm y tế xã Cổ Lũng; Phú Lương; Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam, Decision No. 2348/ QD-TTg, December 5th, Approving the scheme to build and develop the grassroots health network, 2016.

[2]. Vietnam Ministry of Health, Action Program No. 1379/ CTr-BYT, December 19th, The project on building and developing the grassroots health network, 2017.

[3]. National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, Law No. 40/2009/ QH12, November 23rd, Law on medical examination and treatment, 2009.

[4]. Vietnam Ministry of Health, Circular No. 31/2012/ TT-BYT, December 20th, Guiding clinical pharmacy activities in hospitals, 2012.

[5]. T. N. Truong, Survey on the situation of access and use of essential medicines at some commune health stations in Ba Vi district, Hanoi city, Master thesis, Hanoi University of Pharmacy, 2016.

[6]. M. N. Hoang, D. T. Nguyen, “Situation of using health services of people in some communes of Phu Luong district, Thai Nguyen province in 2019”, TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 01, pp. 155- 160, 2019.

[7]. National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, Law No. 105/2016/ QH13, April 6th, Pharmaceutical law, 2009.

[8]. Vietnam Ministry of Health, Circular No. 19/2018/ TT-BYT, August 30th, The list of essential medicines, 2018.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.05.2427

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved