CYCLOSORUS FUKIENENSIS CHING (THELYPTERIDACEAE): MỘT LOÀI BỔ SUNG CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/01/20                Ngày hoàn thiện: 11/04/20                Ngày đăng: 29/04/20

Các tác giả

1. Doãn Hoàng Sơn, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2. Trần Thế Bách, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
3. Bùi Hồng Quang, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
4. Lữ Thị Ngân, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
5. Sỹ Danh Thường Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Cyclosorus fukienensis Ching (Thelypteridaceae), loài bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam đã được nghiên cứu, so sánh và mô tả. Trước đây, loài này chỉ được ghi nhận có ở Trung Quốc (Phúc Kiến, phía Bắc tỉnh Quảng Đông; phía Nam tỉnh Hồ Nam, Giang Tây và Chiết Giang). Loài này khác với loài Cyclosorus interruptus (Willd.) H. Itô Cyclosorus acuminatus (Houtt.) Nakai bởi các đặc điểm về gốc cuống, thùy, gân bên, túi bào tử, bào tử. Trong bài báo này, chúng tôi giới thiệu tài liệu gốc và các tài liệu khác liên quan đến loài, mẫu type chuẩn, mô tả chi tiết các đặc điểm hình thái, phân bố và sinh thái, mẫu nghiên cứu, ảnh màu minh họa, khóa định loại và bảng so sánh các đặc điểm với các loài gần gũi. Mẫu tiêu bản của loài Cyclosorus fukienensis Ching được thu tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai và được lưu giữ tại phòng tiêu bản thực vật (HN) của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật. Kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung danh lục thành phần loài thực vật bậc cao có mạch cho hệ thực vật Việt Nam.

Từ khóa


Cyclosorus; Cyclosorus fukienensis; Thelypteridaceae; loài bổ sung; Việt Nam.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. J. X. J. Ke, L. Youxing, L. Zhongyang, K. Iwatsuki and A. R. Smith, Flora of China, Science Press & Missouri Botanical Garden Press, Beijing & St. Louis, vol. 2-3, pp. 372-386, 2013.

[2]. J. Ohwi, Flora of Japan. Smithsonian Institution, Washington D.C., 1965, pp. 76-77.

[3]. F. Gagnepain, In Flore générale de l'Indo-Chine, Lecomte, H. (ed.), Muséum National d'Histoire Naturelle, Laboratoire de Phanérogamie, Paris, (in French), vol. 7, pp. 378-400, 1941.

[4]. H. H. Pham, An Illustrated Flora of Vietnam. Tre Publishing House, Hanoi, Vietnam, vol. 1, 2003, pp.127-142.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.05.2515

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved