ĐÁNH GIÁ SỰ GIẢI PHÓNG CURCUMIN CỦA VẬT LIỆU CELLULOSE VI KHUẨN NẠP CURCUMIN ĐỊNH HƯỚNG DÙNG QUA ĐƯỜNG UỐNG | Thành | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ SỰ GIẢI PHÓNG CURCUMIN CỦA VẬT LIỆU CELLULOSE VI KHUẨN NẠP CURCUMIN ĐỊNH HƯỚNG DÙNG QUA ĐƯỜNG UỐNG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 31/07/18

Các tác giả

Nguyễn Xuân Thành Email to author, Viện Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng -Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Tóm tắt


Cellulose vi khuẩn (CVK) có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực y sinh và các hệ thống phân phối thuốc tiên tiến. CVK tạo ra bởi Acetobacter xylinum trong môi trường chuẩn (MTC), nước dừa (MTD) và nước vo gạo (MTG). Curcumin được sử dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa nhiều bệnh nhưng có những đặc điểm dược động học không thuận lợi. Các kết quả nghiên cứu về tốc độ giải phóng cho thấy, lượng curcumin được giải phóng ra từ CVK nạp curcumin nhanh trong 30 phút đầu, sau đó chậm dần. Curcumin giải phóng từ vật liệu CVK nạp curcumin dày 0,5 cm kéo dài 8 giờ, ở vật liệu dày 1 cm kéo dài đến 12 giờ. Vật liệu CVK nạp curcumin dày 1cm có khả năng giải phóng curcumin chậm hơn của vật liệu CVK nạp curcumin dày 0,5 cm. Curcumin giải phóng từ vật liệu CVK-MTC nạp curcumin và CVK-MTD nạp curcumin với tốc độ chậm hơn vật liệu CVK-MTG nạp curcumin. Curcumin giải phóng từ các loại vật liệu CVK nạp curcumin đạt giá trị cao nhất ở pH = 6,8 và thấp nhất ở pH = 7,4.


Từ khóa


Acetobacter xylinum, cellulose vi khuẩn, đường uống, giải phóng chậm, vật liệu

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved