QUÁN TRIỆT SỰ THỐNG NHẤT GIỮA TÍNH KHOA HỌC VÀ TÍNH CÁCH MẠNG CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT CHO HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 15/01/20                Ngày hoàn thiện: 28/02/20                Ngày đăng: 17/03/20

Các tác giả

Đặng Thị Thúy Hoa Email to author, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Tóm tắt


Phép biện chứng duy vật mang trong mình sự thống nhất của tính khoa học và tính cách mạng. Theo đó, tính khoa học của phép biện chứng duy vật càng cao thì tính cách mạng của học thuyết càng triệt để, sâu sắc; tính cách mạng của phép biện chứng duy vật càng được thể hiện thì càng giúp cho học thuyết được tiếp tục bổ sung, phát triển, thực sự phản ánh một cách đúng đắn, khách quan, khoa học sự vận động, phát triển của thế giới. Đối với học viên các trường Công an nhân dân đòi hỏi phải tiếp thu và thấm nhuần phép biện chứng duy vật, trước hết ở tính khoa học và tính cách mạng của nó. Vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng, phương pháp phân tích, tổng hợp, tác giả đi sâu làm rõ sự thống nhất của tính khoa học và tính cách mạng trong phép biện chứng duy vật. Qua đó, tác giả đề xuất một số giải pháp để cán bộ, giảng viên các trường Công an nhân dân từng bước thực hiện các định hướng nhằm bồi dưỡng phép biện chứng duy vật, tạo cơ sở hình thành nền tảng thế giới quan, phương pháp luận của học viên Công an nhân dân.


Từ khóa


Công an nhân dân; học viên; phép biện chứng duy vật; khoa học; cách mạng.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. Institute of Philosophy - Academy of Sciences of the USSR, The dialectic history, vol. I-VI, Ha Noi: The National Political Publishing House (in Vietnamese), 1998.

[2]. C. B. Hoang, The scientific and revolutionary nature of Marxism – Leninism, Ha Noi: The National Political Publishing House (in Vietnamese), 2008.

[3]. H. N. Le, “Science and revolution of Marxism and the meaning of the era,” (in Vietnamese), Political Theory Journal, vol. 5, pp. 10-15, 2018.

[4]. Q.T. Lam, “The unity between scientific nature and revolution is the characteristic of Marxism,” (in Vietnamese), Political Theory Journal, vol. 7, pp. 17-17, 2015.

[5]. Marx and Engels Collected Works, vol. 20, Ha Noi: The National Political Publishing House (in Vietnamese), 1995.

[6]. V.I. Lenin Collected Works, vol. 23, Moskva: The Progress Publishers, 1980.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.03.2548

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved