NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CHẤM LƯỢNG TỬ CARBON TRONG PHÂN TÍCH hCG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 30/01/20                Ngày hoàn thiện: 27/02/20                Ngày đăng: 28/02/20

Các tác giả

1. Mai Xuân Dũng Email to author, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
2. Nguyễn Thị Quỳnh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội
3. Thạo Văn Tạ, Trường Đại học Y Hà Nội

Tóm tắt


Gắn chấm lượng tử (QDs) vào kháng thể để tạo thành vật liệu liên hợp kết hợp được tính đặc hiệu của kháng thể và tính chất huỳnh quang của QDs có tiềm năng ứng dụng lớn trong phân tích sinh hóa, chuẩn đoán và điều trị. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu gắn chấm lượng tử carbon (CQD) vào kháng thể human chorionic gonadotropin (hCG) và đánh giá khả năng ứng dụng của vật liệu liên hợp thu được (hCG-CQD) trong phân tích kháng nguyên hCG bằng phương pháp miễn dịch huỳnh quang. So sánh kết quả phân tích trên 20 mẫu nghiên cứu với kit chuẩn cho thấy hCG-CQD có thể được sử dụng để phân tích hCG với giới hạn phát hiện cỡ ng/ml.


Từ khóa


chấm lượng tử carbon; human chorionic gonadotropin; kháng nguyên; miễn dịch; huỳnh quang.

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. C. Nwabuobi, S. Arlier, F. Schatz, O. Guzeloglu-Kayisli, C. J. Lockwood, and U. A. Kayisli, “hCG: Biological functions and clinical applications,” Int. J. Mol. Sci., vol. 18, no. 10, pp. 1-15, 2017, doi: 10.3390/ijms18102037.

[2]. U. H. Stenman, A. Tiitinen, H. Alfthan, and L. Valmu, “The classification, functions and clinical use of different isoforms of HCG,” Hum. Reprod. Update, vol. 12, no. 6, pp. 769-784, 2006, doi: 10.1093/humupd/dml029.

[3]. D. Liu et al., “Multiplexed immunoassay biosensor for the detection of serum biomarkers - β-HCG and AFP of Down Syndrome based on photoluminescent water-soluble CdSe/ZnS quantum dots,” Sensors Actuators, B Chem., vol. 186, pp. 235-243, 2013, doi: 10.1016/j.snb. 2013.05.094.

[4]. R. Hoermann, G. Spoettl, R. Moncayo, and K. Mann, “Evidence for the presence of human chorionic gonadotropin (hCG) and free β-subunit of hCG in the human pituitary,” J. Clin. Endocrinol. Metab., vol. 71, no. 1, pp. 179-186, 1990, doi: 10.1210/jcem-71-1-179.

[5]. C. D. Walkey and W. C. W. Chan, Quantum Dots for Traceable Therapeutic Delivery. Elsevier Inc., 2014.

[6]. P. Bottoni and R. Scatena, “The Role of CA 125 as Tumor Marker: Biochemical and Clinical Aspects Introduction: Biochemical,” Adv. Exp. Med. Biol., vol. 867, pp. 229-244, 2015, doi: 10.1007/978-94-017-7215-0.

[7]. L. A. Cole, Problems with today’s hCG pregnancy tests. Elsevier Inc., 2015.

[8]. T. V. Thao, T. H. Yen, N. T. Quynh, V. Ta, H. Tran, and Q. Nguy, “A study to anchor hCG on polystyrene for immunoanalysis of beta-hCG,” TNU J. Sci. Technol., vol. 208, no. 15, pp. 117-123, 2019.

[9]. C. Zhou et al., “Synthesis of size-tunable photoluminescent aqueous CdSe/ZnS microspheres via a phase transfer method with amphiphilic oligomer and their application for detection of HCG antigen,” J. Mater. Chem., vol. 21, no. 20, pp. 7393-7400, 2011, doi: 10.1039/c1jm10090d.

[10]. N. Xia, X. Wang, and L. Liu, “A graphene oxide-based fluorescent method for the detection of human chorionic gonadotropin,” Sensors (Switzerland), vol. 16, no. 10, pp. 1-10, 2016, doi: 10.3390/s16101699.

[11]. S. Zhu et al., “Highly photoluminescent carbon dots for multicolor patterning, sensors, and bioimaging,” Angew. Chemie - Int. Ed., vol. 52, no. 14, pp. 3953-3957, 2013, doi: 10.1002/anie. 201300519.

[12]. Q. B. Hoang, V. T. Mai, D. K. Nguyen, D. Q. Truong, and X. D. Mai, “Crosslinking induced photoluminescence quenching in polyvinyl alcohol-carbon quantum dot composite,” Mater. Today Chem., vol. 12, pp. 166-172, Jun. 2019, doi: 10.1016/ j.mtchem.2019.01.003.

[13]. T. H. T. Dang, V. T. Mai, Q. T. Le, N. H. Duong, and X. D. Mai, “Post-decorated surface fluorophores enhance the photoluminescence of carbon quantum dots,” Chem. Phys., vol. 527, no. July, p. 110503, 2019, doi: 10.1016/j.chemphys. 2019.110503.

[14]. A. Shrivastava and V. Gupta, “Methods for the determination of limit of detection and limit of quantitation of the analytical methods,” Chronicles Young Sci., vol. 2, no. 1, p. 21, 2011, doi: 10.4103/2229-5186.79345.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2020.02.2576

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 102, 103 - Tòa nhà T1 - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved